Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Wiedniu i Tokio

dodano: 
27.02.2020
komentarzy: 
0

Polska Organizacja Turystyczna

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT)

z siedzibą w Wiedniu (Austria) i Tokio (Japonia)

Główne obowiązki: promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranych rynkach:

• austriackim i szwajcarskim
• japońskim i Korei Południowej

Wymagania konieczne:
Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

1. Posiadać tytuł magistra;

2. Korzystać z pełni praw publicznych;

3. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

5. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego i/lub języka japońskiego;

6. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.  

Wymagania pożądane:

1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;

2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;

3. Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;

4. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;

5. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;

6. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;

7. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;

8. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

 

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w roku 2020 (na wybranym rynku).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku ze specjalistą.  

 

Oferujemy:

- Ciekawą pracę pełną wyzwań

- Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.07.2020 r.

 

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

1. CV;

2. Listu motywacyjnego;

3. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);

4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;

7. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa-zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);

8. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego i/lub języka japońskiego, np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;         

9. Pisemnego opracowania na temat: Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w roku 2020 (na wybranym rynku).

 

Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie niewymienione w ogłoszeniu o pracę, zamieść w swojej ofercie klauzulę o następującej treści:  

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa”.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej POT (www.pot.gov.pl) w zakładce „Kariera”.               

Oferty prosimy przesyłać na adres: alicja.grabowska@pot.gov.pl, w terminie do dnia 23.03.2020 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w wybranej placówce” w tytule e-maila.

 

Tekst sponsorowany

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin