Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.zamknij
O PRoto Kontakt Reklama 
sonda
Czy szum medialny wokół „stadionowej wersji” „Miasta 44” przysłuży się promocji filmu?
tak, bo widzowie będą czekać na ostateczną wersję filmu
nie, bo będzie miał zły wpływ na wizerunek twórców
ciężko powiedzieć
głosuj >>

Jeśli masz inne propozycje napisz do PRoto.

Umowa patronacka

                                                     
Zawarta w .................................................. dnia ................r. pomiędzy: ............................................,
z siedzibą w................................................. zarejestrowanym/zarejestrowaną w..............................................................................................
Nr rej. .................................................................................................................................. NIP.................................................REGON ................................................................................ reprezentowanym/reprezentowaną przez:.....................................................................................
zwanym/zwaną dalej Organizatorem

a ................................................................,
z siedzibą w .................................................., zarejestrowanym/zarejestrowaną w..............................................................................................
Nr rej. ...........................................................................................................................................
NIP.................................................REGON.................................................................................
reprezentowanym/reprezentowaną przez: ...................................................................................
zwanym/zwaną dalej Patronem

Strony postanawiają co następuje:


                                                                       § 1

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu medialnego ………………………… nad ……………………………………………………………… zwanym dalej……………………….w okresie od…………………do……………………


                                                                        § 2
 
Organizator zobowiązuje się do:

1. Nadania …………………………… statutu Patrona medialnego.
2. Zapewnienia akredytacji dziennikarskiej dla dziennikarzy …………………… na zakończenie/podsumowanie…………………………..……………………………………………..
3. Umieszczenia logo i nazwy ………………………. we wszystkich publikacjach własnych związanych z ………………………, w których wymieniani będą patroni i sponsorzy (…………………………………………………………………).


                                                                         § 3

Patron zobowiązuje się do:

1. Zamieszczenia w……………………………………… reklamy o powierzchni …………………………...Wzór reklamy zostanie dostarczony przez Organizatora.
2. Zamieszczenia informacji o …………………………. w okresie od …………………… do…………………….., wraz z logo organizatora konkursu.
3. Zamieszczenia informacji o wynikach …………………………..w………………..


                                                                         § 4

Współpraca Stron ma charakter bezgotówkowy i bezfakturowy. 


                                                                         § 5

Porozumienie wygasa po wywiązaniu się Stron ze wszystkich zobowiązań z niego wynikających. 


                                                                         § 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 


                                                                         §7

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy k.c.


                                                                         § 8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 


                                

                                Patron:                                                         Organizator:17.08.2004

NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE
ARTYKUŁY
OSTATNIE
RAPORTY PROTO
NAJBLIŻSZE
WYDARZENIA