Regulamin zakładki "Managerowie gwiazd"

1. "Menedżerowie Gwiazd" jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną (dalej: "Usługa") przez Proto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej: „Proto.pl”). Usługa polega na możliwości pozostawienia danych kontaktowych w zakładce "Menedżerowie Gwiazd" przed podmiot lub osobę, która zajmuje się reprezentowaniem interesów osób publicznie znanych lub podmiotów takich jak zespoły muzyczne, sportowcy, itp.

2. Dane osobowe osób korzystających z Usługi (dalej: "Menedżerowie") są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzenia katalogu kontaktowego w zakładce "Menedżerowie Gwiazd".

3. Aby dodać dane do zakładki, należy skorzystać z opcji "Dodaj Managera" i wpisać w formularzu co najmniej dane nazwy agencji. Menedżer może dodać również fakultatywnie takie dane jak imię i nazwisko managera, reprezentowane osoby, zakres działalności, adres (ulicę, kod pocztowy, miejscowość, województwo), telefon, faks, e-mail, stronę www i informacje dodatkowe.

4. Po uzupełnieniu formularza, Proto.pl dokonuje jego weryfikacji (tj. sprawdza m.in., czy formularz nie został uzupełniony nieadekwatnymi lub fałszywymi danymi). Proto.pl zastrzega sobie do kontaktu z Menedżerem w celu potwierdzenia prawdziwości danych. W razie braku konieczności dalszych wyjaśnień, dane Menedżera są publikowane w terminie do 10 dni roboczych od uzupełnienia formularza.

5. Proto.pl zastrzega sobie prawo od odmowy publikacji danych, w szczególności, gdy poweźmie wątpliwości co do ich autentyczności lub zgodności z prawem.

6. Proto.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia już opublikowanych danych Menedżera w przypadku powzięcia wiarygodnych informacji, że wpisane dane nie są prawdziwe lub przestały być aktualne. Przed podjęciem decyzji o usunięciu Proto.pl nawiąże kontakt z Menedżerem, o ile będzie to celowe i możliwe. Proto.pl może w tym celu dokonywać co pewien okres wysyłki mailingu z prośbą o potwierdzenie chęci obecności w katalogu "Menedżerowie gwiazd" lub potwierdzenie aktualności podanych danych.

7. Menedżer w każdej chwili może zrezygnować z Usługi - poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres redakcja@proto.pl. W taki sam sposób możliwe jest zgłaszanie uwag, pytań i reklamacji dotyczącej Usługi. Proto.pl podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.

8. Administratorem Państwa danych osobowych jest Proto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-805) przy ul. Chmielnej 85/87. W ramach Usługi przetwarzane są kategorie Państwa danych osobowych wymienione w pkt 3 Regulaminu.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych z Usługi, a także w przypadkach wskazanych w pkt 6 Regulaminu.

10. Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora (Proto.pl): Instytut Monitorowania Mediów IMM sp. z o.o. sp.k w celu zapewnienia obsługi technicznej zakładki.

11. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi polegającej na możliwości pozostawienia danych kontaktowych w zakładce "Menedżerowie Gwiazd" na portalu Proto.pl – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Przysługuje Państwu prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres redakcja@proto.pl.

14. Usługa nie jest przeznaczona dla osób działających jako konsumenci w rozumieniu kodeksu cywilnego.

15. Menedżer, podając w ramach Usługi dane osoby, którą reprezentuje, jednocześnie gwarantuje ich autentyczność oraz upoważnia Proto.pl do ich przetwarzania w ramach Usługi, zgodnie z jej Regulaminem. Proto.pl zobowiązuje się korzystać z tych danych wyłącznie w zgodzie z zasadami i na potrzeby Usługi.

16. Proto.pl podejmie kontakt z Menedżerem w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż dane osoby reprezentowanej są wykorzystywane w ramach Usługi w sposób sprzeczny z prawem. Menedżer ma pełne prawo do decydowania o zakresie każdej zmiany dotyczącej osób reprezentowanych przez Menedżera (przy czym w braku zgody Proto.pl na zmianę, dane Menedżera mogą być usunięte całkowicie z Usługi). Proto.pl nie ingeruje w dane osób reprezentowanych bez wyraźnej zgody ich Menedżera. Proto.pl zobowiązuje się do zapewnienia adekwatnych środków ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Menedżer ponosi całkowitą odpowiedzialność za zamieszczenie w Usłudze danych dotyczących osób i podmiotów wskazanych jako reprezentowane przez Menedżera, a także za aktualność tych danych. Menedżer jest w szczególności obowiązany poinformować osobę/podmiot reprezentowany o fakcie zamieszczenia danych w Usłudze, a także przejąć odpowiedzialność i ponieść wszelkie koszty w przypadku roszczeń osoby reprezentowanej wystosowanych względem Proto.pl z tytułu zamieszczenia jej danych w zakładce "Menedżerowie Gwiazd".

18. Zabronione jest kopiowanie bazy danych zawartej w zakładce "Menedżerowie Gwiazd" i korzystanie z niej w celu innym niż kontakt z wybranym Menedżerem w sprawie prowadzonej przez niego działalności. W szczególności zabronione jest dalsze rozpowszechnianie tej bazy w całości lub w części.

19. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin