Regulamin zakładki "Who is Who"

1. "Who is Who" jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną (dalej: "Usługa") przez Proto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej: „Proto.pl”). Usługa polega na możliwości pozostawienia danych w zakładce "Who is Who" przed osobę zajmującą się działalnością z zakresu PR.

2. Dane osobowe osób korzystających z Usługi (dalej: "Usługobiorcy") są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzenia katalogu w zakładce "Who is Who".

3. Aby dodać dane do zakładki, należy skorzystać z opcji "Dodaj osobę" i wpisać w formularzu co najmniej dane imię i nazwisko, kategorie i branże. Usługobiorca może dodać również fakultatywnie takie dane jak: zdjęcie, obecne stanowisko i od kiedy zajmowane, miejsce pracy (firma), tytuł naukowy, organizacje i stowarzyszenia branżowe, e-mail, kontakt (np. numer telefonu) i ważne informacje. Niektóre dane nie są wyświetlane w zakładce i służą jedynie do kontaktu, jeżeli Usługobiorca tak zadeklaruje w czasie procesu weryfikacji rejestracji do zakładki.

4. Po uzupełnieniu formularza, Proto.pl dokonuje jego weryfikacji (tj. sprawdza m.in., czy formularz nie został uzupełniony nieadekwatnymi lub fałszywymi danymi). Proto.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z Usługobiorcą w celu potwierdzenia prawdziwości danych. W razie braku konieczności dalszych wyjaśnień, dane Usługobiorcy są publikowane w terminie do 10 dni roboczych od uzupełnienia formularza.

5. Proto.pl zastrzega sobie prawo od odmowy publikacji danych, w szczególności, gdy poweźmie wątpliwości co do ich autentyczności lub zgodności z prawem.

6. Proto.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia już opublikowanych danych Usługobiorcy w przypadku powzięcia wiarygodnych informacji, że wpisane dane nie są prawdziwe lub przestały być aktualne. Przed podjęciem decyzji o usunięciu Proto.pl nawiąże kontakt z Usługobiorcą, o ile będzie to celowe i możliwe. Proto.pl może w tym celu dokonywać co pewien okres wysyłki mailingu z prośbą o potwierdzenie chęci obecności w katalogu Usługi lub potwierdzenie aktualności podanych danych.

7. Usługobiorca każdej chwili zrezygnować z Usługi - poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres redakcja@proto.pl. W taki sam sposób możliwe jest zgłaszanie uwag, pytań i reklamacji dotyczącej Usługi. Proto.pl podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.

8. Administratorem Państwa danych osobowych jest Proto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-805) przy ul. Chmielnej 85/87. W ramach Usługi przetwarzane są kategorie Państwa danych osobowych wymienione w pkt 3 Regulaminu.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych z Usługi, a także w przypadkach wskazanych w pkt 6 Regulaminu.

10. Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora (Proto.pl): Instytut Monitorowania Mediów IMM sp. z o.o. sp.k w celu zapewnienia obsługi technicznej zakładki.

11. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi polegającej na możliwości pozostawienia danych w zakładce "Who is Who" na portalu Proto.pl – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Przysługuje Państwu prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres redakcja@proto.pl.

14. Usługa nie jest przeznaczona dla osób działających jako konsumenci w rozumieniu kodeksu cywilnego.

15. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie osobiście lub za wyraźną zgodą osoby, której dane dodawane są do katalogu Usługi. Osoba rejestrująca lub potwierdzająca w ramach Usługi dane osobowe innej osoby gwarantuje ich autentyczność oraz zgodę wskazywanej osoby na świadczenie Usługi na jej rzecz. Proto.pl zobowiązuje się korzystać z tych danych wyłącznie w zgodzie z zasadami i na potrzeby Usługi.

16. Proto.pl podejmie kontakt z Usługobiorcą w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż dane są wykorzystywane w ramach Usługi w sposób sprzeczny z prawem. Usługobiorca ma pełne prawo do decydowania o zakresie każdej zmiany dotyczącej danych jego dotyczących. - przy czym w braku zgody Proto.pl na zmianę, dane Usługobiorcy mogą być usunięte całkowicie z Usługi). Proto.pl nie ingeruje w dane osób wpisanych w zakładce bez ich wyraźnej zgody. Proto.pl zobowiązuje się do zapewnienia adekwatnych środków ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zamieszczenie w Usłudze swoich, a także za aktualność tych danych, a także przejąć odpowiedzialność i ponieść wszelkie koszty w przypadku roszczeń wystosowanych względem Proto.pl z tytułu zamieszczenia w sposób bezprawny lub niewłaściwy danych w zakładce "Who is Who".

18. Zabronione jest kopiowanie bazy danych zawartej w zakładce "Who is Who" i korzystanie z niej w celu innym niż kontakt z wybranym Usługobiorcą w sprawie prowadzonej przez niego działalności. W szczególności zabronione jest dalsze rozpowszechnianie tej bazy w całości lub w części.

19. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin