Odpowiedzialny biznes w 2006

dodano: 
27.03.2007
komentarzy: 
0

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało 26 marca raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006. Dobre praktyki”. To piąta edycja raportu, który zawiera wybór 68 najciekawszych praktyk w obszarach: miejsce pracy, rynek oraz społeczeństwo, a także komentarze ekspertów, przegląd prasy i kalendarium wydarzeń poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. „Publikacja promuje dobre wzorce CSR oraz inspiruje firmy do rozwoju i podejmowania odpowiedzialnych działań wobec swoich interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej” – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Główny trzon Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce” stanowią dobre praktyki biznesowe. Najwięcej – 38 praktyk- znalazło się w obszarze „Biznes a społeczeństwo”. Jednak aż 30 przykładów dotyczy miejsc pracy i funkcjonowania firmy na rynku, z czego 16 praktyk dotyczy pierwszego obszaru, czyli działań wobec pracowników, a pozostałe 14 – rynku. Do pozytywnych tendencji, które odnotowuje raport należy zaliczyć to, że firmy angażują pracowników w rozwiązywanie problemów społecznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Powstają kodeksy etyczne i programy rozwijania umiejętności pracowników. Firmy coraz lepiej także starają się wsłuchiwać w oczekiwania swoich interesariuszy. Większą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Stephen Young, autor „Etycznego kapitalizmu”, global executive director Caux Round Table, Akhtar Badshah, senior director of community affairs w Microsoft Corporation oraz Hiroshi Ishida, executive director Caux Round Table Japan.
 
Jako pierwszy wystąpił Akhtar Badshah, który mówił o roli firmy w aktywizowaniu społeczności lokalnych na przykładzie Microsoftu. „Dla wykorzystania potencjału milionów ludzi na świecie i budowania dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy potrzeba partnerstwa sektora publicznego i prywatnego. Uważam, że na firmach komercyjnych spoczywa odpowiedzialność wobec lokalnych społeczności, w ramach których prowadzą działalność biznesową. Programy zaangażowania społecznego realizowane przez Microsoft mają na celu wspierać ludzi narażonych na „wykluczenie informacyjne” w dostępie do wiedzy i umiejętności, a przez to lepszych możliwości zawodowych. Jesteśmy jednak świadomi, że w pojedynkę nie uda nam się dokonać znaczącej zmiany na lepsze. Kluczowym elementem i naszym sposobem działania jest partnerstwo. Budujemy szerokie koalicje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi i publicznymi, a także partnerami biznesowymi. Dopiero w połączeniu z doświadczeniem organizacji non-profit w zakresie działalności na rzecz rozwoju społecznego i w szerokim partnerstwie jesteśmy w stanie osiągać ambitne cele.”
Badshah podkreślał, że podstawą CSR jest chęć do zmiany i inwestowania. Jeżeli podejmując działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu, traktuje się jako działalność nastawioną jedynie na skuteczny PR, to nie jest to CSR, tylko chwytliwa reklama.

Stephen Young podkreślił z kolei rolę moralności i etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przybliżył zasady biznesowe Caux Round Table. „Staramy się zainicjować proces, którego wynikiem będzie ustalenie wspólnych wartości, osiągnięcie porozumienia na temat wartości odróżniających, a ostatecznie, sformułowanie zasad postępowania biznesu, akceptowalnych i honorowanych przez wszystkich.” Young przywoływał, jako przykład pozytywnego działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu firmy japońskie, w których powstają specjalne departamenty odpowiedzialne za CSR i nie są one częścią działów: PR czy HR.

Hiroshi Ishida opowiedział o japońskim spojrzeniu na odpowiedzialny biznes oraz o projekcie Arcturus. „Zasady postępowania biznesu mają oparcie w dwu podstawowych ideach: kyosei i godności ludzkiej. Japońska koncepcja kyosei oznacza życie i pracę dla wspólnego dobra, tak aby współpraca i wzajemna pomyślność mogła współistnieć ze zdrową i uczciwą konkurencją. Ludzka godność odnosi się do świętości każdej osoby pojmowanej jako cel sam w sobie, a nie jako narzędzie do osiągnięcia zamiarów innych lub też spełnienia nacisków większości”.

Ostatni głos w dyskusji zabrał wiceprezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Bolesław Rok. Jego zdaniem w ciągu 2006 roku niezwykle ożywiła się dyskusja na temat CSR-u. Głównie dzięki pieniądzom z Komisji Europejskiej, temat odpowiedzialnego biznesu umiędzynarodowił się - podkreślał Rok. Również media, w jego opinii, odnotowywały temat CSR-u zdecydowanie częściej niż w poprzednich latach. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006. Dobre praktyki” w wersji pdf. oraz wyszukiwarka Dobrych Praktyk dostępne są na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl. (ml)

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin