Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone – PRoto Sp. z o.o.

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.proto.pl

Wydawca Serwisu – Proto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-208) przy ul. Przyokopowej 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218024, będąca właścicielem i administratorem serwisu proto.pl.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

I. Korzystanie z Serwisu www.proto.pl
1. Korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Wypowiedzi na forach dyskusyjnych otwartych w domenie www.proto.pl prezentują osobiste opinie ich twórców. Opinie i twierdzenia zawarte w tych wypowiedziach nie są opiniami i twierdzeniami redakcji serwisu www.proto.pl ani administratora Serwisu www.proto.pl.
3. Redakcja Serwisu www.proto.pl wzywa uczestników dyskusji na forach otwartych w domenie www.proto.pl do powstrzymania się od wypowiedzi naruszających cudze dobra osobiste, o treści wulgarnych lub zawierających niesprawdzone informacje o faktach, lub inne treści o charakterze bezprawnym.
4. Redakcja serwisu www.proto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów promocyjnych i reklamowych umieszczanych na stronie.
5. Redakcja serwisu www.proto.pl przypomina, że wypowiedzi naruszające dobra osobiste mogą stanowić podstawę odpowiedzialności prawnej.
6. W przypadku zamiaru wszczęcia lub sprawy sądowej w toku przeciwko osobie zamieszczającej komentarze na www.proto.pl, Redakcja ujawni prokuraturze, innym organom władzy publicznej lub podmiotom trzecim niezbędne dane potrzebne do identyfikacji autora komentarza będące w posiadaniu Redakcji.
7. Redakcja serwisu www.proto.pl zastrzega sobie prawo usunięcia z forum wypowiedzi, której treść lub forma nasuwa podejrzenie, że może ona naruszać cudze dobra osobiste, lub która zawiera nieprawdziwe lub nieścisłe informacje o faktach, lub inne treści o charakterze bezprawnym lub wulgarnym.
8. Redakcja serwisu www.proto.pl prosi osoby, których dobra osobiste zostały naruszone w wypowiedziach na forum, o pisemne zgłoszenie tej okoliczności. Redakcja, w razie stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych, może zamieścić w serwisie www.proto.pl stosowne oświadczenie.
9. Osoby naruszające cudze dobra osobiste, łamiące pkt. 3 powyżej Zastrzeżeń prawnych lub Rozdział III dotyczący Własności intelektualnej mogą zostać pozbawione możliwości wyrażania swoich opinii na forum poprzez tzw. zbanowanie ich adresu IP.
10. Redakcja serwisu www.proto.pl prosi ponadto o sygnalizowanie nieścisłości w wypowiedziach zamieszczanych na forum, co umożliwi Redakcji prostowanie tych nieścisłości.

II. Poufność i Ochrona danych osobowych
1. Proto.pl jako administrator danych chroni dane osobowe Użytkowników i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. W trakcie korzystania z Serwisu zbierane są automatycznie dane dotyczące adresu IP, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Adresy IP są zbierane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Adres IP nie jest kojarzony z innymi danymi Użytkownika i nie pozwala Wydawcy Serwisu na ustalenie tożsamości Użytkownika.
3. Serwis udostępnia możliwość nawiązania kontaktu z Wydawcą Serwisu poprzez kontaktowe adresy email i formularze zamieszczone w Serwisie. W przypadku, gdy ramach wysyłanej do Wydawcy Serwisu wiadomości przekazywane są dane osobowe, Wydawca informuje, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Proto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-208) przy ul. Przyokopowej 33. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z wysłaną przez Państwa wiadomością do Wydawcy Serwisu poprzez adres email lub formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
b) Przetwarzane są wyłącznie takie dane osobowe, które podadzą Państwo w wysłanej wiadomości. Wiadomości nie powinna zawierać danych osobowych, które nie są niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.
c) Państwa dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej w terminie 30 dni od uznania, że Państwa sprawa została załatwiona, chyba że będą istnieć inne podstawy przetwarzania, np. obowiązek prawny Wydawcy Serwisu lub przyszła umowa łącząca Państwa z Wydawcą Serwisu. W każdej chwili mogą Państwo wnieść o usunięcie swoich danych zawartych w korespondencji prowadzonej przez Wydawcę Serwisu – poprzez wysłanie wiadomości na adres redakcja@proto.pl.
d) Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora: Instytut Monitorowania Mediów IMM sp. z o.o. sp.k (w celu zapewnienia obsługi technicznej zakładki kontaktowej).
e) Podstawą przetwarzania Państwa danych jest przygotowanie umowy na świadczenie przez Wydawcę Serwisu usługi, którą jesteście Państwo zainteresowani – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane “RODO”.
f. Jeżeli w trakcie korespondencji ulegnie zmianie cel przetwarzania danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Państwa o tym fakcie.
g. Przysługuje Państwu prawo do:
uzyskania informacji na temat przetwarzania danych (prawo dostępu do danych), w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
h. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres redakcja@proto.pl.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wydawcę Serwisu w ramach innych funkcjonalności Serwisu określają odrębne regulaminy dedykowane tym funkcjonalnościom.

III. Regulamin konkursów na stronie PRoto.pl na Facebooku (facebook.com/redakcjaPRoto).
1. Konkursy przeprowadzane na fanpejdżu PRoto nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez portal Facebook, ani nie są z nim związane.
2. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursów.
3. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia związane z konkursami należy kierować wyłącznie do spółki PRoto (kontakt: redakcja@proto.pl).
4. Organizatorem konkursów na fanpejdżu PRoto.pl jest: PROTO sp. z o.o., adres: ul. Przyokopowa 33 , 01-208 Warszawa, KRS 0000218024, REGON 015782212, NIP 5272447858.
5. Nagrodami w konkursach organizowanych na fanpejdżu PRoto są książki przekazane redakcji przez wydawnictwa w ramach patronatów medialnych lub wejściówki na wydarzenia przekazane redakcji przez organizatorów. Liczba nagród jest każdorazowo określana w poście konkursowym.
6. Zadania konkursowe polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytania każdorazowo określone w poście konkursowym. Jedna osoba może udzielić jednej odpowiedzi konkursowej, w razie większej liczby komentarzy pod uwagę będzie brany komentarz udzielony przez danego uczestnika jako pierwszy.
7. Czas trwania konkursu, termin udzielania ważnych odpowiedzi konkursowych oraz termin rozstrzygnięcia konkursów każdorazowo określane są w poście konkursowym.
8. Każdorazowo laureatów konkursów wyłania redaktor naczelny portalu PRoto.pl lub zastępca redaktora naczelnego PRoto.pl.
9. W konkursach organizowanych przez PRoto.pl nie mogą brać udziału pracownicy redakcji PRoto.pl.
10. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez laureatów konkursu adresu do wysyłki nagród w terminie 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników każdego z konkursów. Sposób kontaktu z redakcją określają każdorazowo posty konkursowe. PRoto.pl nie odpowiada za podanie wadliwego adresu do wysyłki.
11. Na potrzeby konkursów są przetwarzane wyłącznie dane osobowe podane przez ich uczestników, niezbędne do przystąpienia do konkursu, wyłonienia laureatów, ogłoszenia zwycięzców, powiadomienia o wygranej, komunikacji związanej z konkursem, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
12. Dane osobowe uczestników są przetwarzane na potrzeby konkursów przez okres: od ich zebrania do upływu maksymalnie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.  Upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji. Dane laureatów konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w ww. terminie – z wyłączeniem danych osobowych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze lub organizatorze konkursu (obowiązki podatkowe, obowiązki wynikające z roszczeń reklamacyjnych, gwarancyjnych, z  tytułu rękojmi).
13. Na potrzeby konkursu dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione przez Administratora następującym podmiotom: Instytut Monitorowania Mediów IMM sp. z o.o. sp.k (w celu zapewnienia obsługi technicznej).
14. Podstawą przetwarzania danych jest zawarta z uczestnikiem umowa (w razie, gdy przystąpienie do konkursu miało charakter umowy) – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe), podstawą przetwarzania danych w konkursie jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
15. Pozostałe informacje o zasadach przetwarzania danych przy konkursach (w tym dane administratora i uprawnienia uczestnika konkursu związane z przetwarzaniem jego danych) zostały opisane w punkcie II powyżej

IV. Własność intelektualna
1. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w informacjach przesyłanych do Serwisu. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie jest możliwe wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej zgody Proto.pl lub na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 Prawo autorskie i prawa pokrewne, dotyczących dozwolonego użytku, pod warunkiem podania źródła, autora publikacji oraz aktywnego linku do artykułu na www.proto.pl.
2. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

V. Postanowienia końcowe
1. Wydawca Serwisu www.proto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych “Zastrzeżeń prawnych”. Wprowadzone zmiany obowiązują wraz z momentem ich ogłoszenia na stronie www.proto.pl.
2. Proto.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.
3. Użytkownik może zgłaszać uwagi w razie zastrzeżeń do działalności Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na redakcja@proto.pl.