Regulamin newslettera

1. Witryna http://www.proto.pl umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez Proto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (dalej: „Proto.pl”)

2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania do Państwa newslettera.

3. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje na tematy publicystyczne i gospodarcze, w szczególności koncentrujące się wokół branży komunikacji marketingowej i public relations. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Proto.pl, jak i jej partnerów.

4. Wiadomości newslettera są wysyłane w jednym z dwóch wariantów (warianty do wyboru podczas zapisywania się do newslettera) – codziennym i tygodniowym.

5. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera – przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.

6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres redakcja@proto.pl. Proto.pl podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.

7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Proto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-208) przy ul. Przyokopowej 33.

8. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz pracodawcy).

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.

10. Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora (Proto.pl): Instytut Monitorowania Mediów IMM S.A. w celu zapewnienia obsługi technicznej newslettera.

11. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Przysługuje Państwu prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres redakcja@proto.pl. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości newslettera.

Obowiązek informacyjny w związku z zamówieniem subskrypcji newslettera

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, NIP: 5272447858, REGON: 015782212, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218024, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usługi subskrypcji newslettera (podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi newslettera: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Niektóre Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia, egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowym (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych, przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 3 lata.

Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta administrator przy prowadzeniu działalności.

Podmioty przetwarzające: Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługi hostingu, usługi obsługi księgowej, usługi obsługi IT.

Dodatkowo informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

•  Prawo do cofnięcia zgody jeśli zgoda była udzielona (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

•  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

•  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

•  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

•  Prawo dostępu do danych,

•  Prawo do sprostowania danych,

•  Prawo do przenoszenia danych,

•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie, a w konsekwencji jej wykonanie.

Administrator nie zamierza korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w procesie wykonywania umów.