.

Ogłoszono skład II edycji Diversity & Inclusion Rating

dodano: 
29.05.2020
komentarzy: 
0

29 maja 2020 roku, w ramach trwającego w maju Miesiąca Różnorodności, ogłoszono skład II edycji Diversity & Inclusion Rating. To zestawienie przygotowywane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte Polska. Wśród liderów zarządzania różnorodnością znalazły się Bank BPH, BNP Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, ING Bank Śląski, NatWest Poland oraz Pfizer Polska – podają autorzy zestawienia.

Zobacz także: Jaka będzie praca przyszłości? Trwa #MiesiącRóżnorodności poświęcony temu zagadnieniu!

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy wsparciu Deloitte Polska, przygotowało Diversity & Inclusion Rating „w odpowiedzi na rosnącą potrzebę podnoszenia jakości zarządzania różnorodnością”. Jak wyjaśniają twórcy zestawienia, jest to narzędzie stworzone na podstawie doświadczeń i metodyk polskich i międzynarodowych, zaprojektowane by mierzyć poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji. „Diversity & Inclusion Rating pozwala na obiektywną i przejrzystą ocenę zarządzania różnorodnością w organizacji. Pracodawca może ją wykorzystać m.in. do wyznaczenia mierzalnych celów i budowy planów działań. Poddanie się ocenie pozwala lepiej zdefiniować szanse i ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnością oraz obszary do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodne pracowniczki i pracowników” – czytamy.

W tym roku ogłoszenie składu II edycji Diversity & Inclusion Rating odbyło się na Facebooku Karty Różnorodności. Zaklasyfikowano się do niego  łącznie sześć marek reprezentowanych przez sześć podmiotów, które wykazały się najwyższym poziomem zarządzania różnorodnością: Bank BPH, BNP Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, ING Bank Śląski, NatWest Poland oraz Pfizer Polska. Jak czytamy, w procesie oceny wykorzystano rozbudowany kwestionariusz (obejmujący podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania oraz wskaźniki rezultatów). Po jego uzupełnieniu spółki poddano niezależnej, zewnętrznej weryfikacji Deloitte w celu potwierdzenia prawdziwości zawartych danych.

„Wagę wyzwań związanych z zarządzaniem różnorodnością pokazał obecny kryzys, wywołany pandemią koronawirusa. Tym istotniejsze jest więc podnoszenie i nieustanny rozwój w zakresie budowania włączających organizacji. Sytuacja, z którą wszyscy się teraz mierzymy, pokazuje bowiem, że biznes musi reagować odpowiedzialnie, zwłaszcza, że można się spodziewać nasilenia niekorzystnych tendencji dotyczących różnych grup narażonych na wykluczenie z rynku pracy Jak bowiem pokazują doświadczenia minionych kryzysów,  ich ofiarą jako pierwsze padają kobiety czy osoby z niepełnosprawnościami.  Wierzymy, że jest nadal jest możliwe, a nawet konieczne wykorzystywanie zarówno doświadczeń, jak i obecnego potencjału firm zaangażowanych w budowanie włączających organizacji  do przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu, takim jak redukcja zatrudnienia czy brak możliwości zachowania odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym i osobistym” – komentuje Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Autorzy Diversity & Inclusion Rating zwracają uwagę, że w obecnej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają odpowiedzialność pracodawcy, poczucie o zapewnienie stabilności i spokoju pracownika w niepewnych czasach. Podkreślają, że wszystkie spółki, które weszły do składu II edycji Diversity & Inclusion Rating, oferują szkolenia, webinary z zakresu zdrowia psychicznego, a także utworzyły specjalne portale informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z koronawirusem lub tworzą cykliczne mailingi. „Kadry zarządzające angażują się także w bezpośredni kontakt z pracownikami. Firmy, których działania poddano analizie, oferują zatrudnionym także wsparcie psychologiczne. Zadbały również o to, by weryfikować, jak te działania oceniają sami pracownicy i pracownice” – czytamy.

„Sytuacja pandemii uwypukliła znaczenie silnej i odpornej kultury organizacyjnej, w której wspieranie różnorodności i inkluzywności jest ważnym lub nawet niezbędnym elementem. W szczególności warto podkreślić wagę wdrażanych rozwiązań zarządczych i praktycznych działań wspierających dobrostan psychiczny pracowników, czy też integrujących zespoły, które np. współpracują zdalnie z użyciem nowych technologii. Z naszych analiz wynika, że lepiej obecnie radzą sobie firmy, których liderzy już wcześniej stosowali praktyki nakierowane na wspieranie różnorodności w organizacji, adresowanie potrzeb różnych grup pracowników, wdrażający narzędzia umożliwiające elastyczne modele pracy oraz stawiające na kulturę organizacyjną, w której promowana jest troska o siebie nawzajem. Podmioty zaklasyfikowane do II edycji Ratingu Diversity & Inclusion mogą być doskonałym przykładem dla innych pracodawcó, jak dbać o rezultaty biznesowe jednocześnie za priorytet przyjmując różnorodność, integrację i przynależność” – mówi Rafał Rudzki, Partner Associate w zespole Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte.

PRoto.pl jest patronem medialnym Miesiąca Różnorodności. (mb)

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin