.

Czego oczekują sponsorzy od klubów sportowych

dodano: 
31.07.2013
komentarzy: 
0

Jakie są oczekiwania promocyjne sponsorów wobec wspieranych klubów sportowych?  – to temat artykułu w najnowszym numerze magazynu Marketing i Rynek.

Autorzy tekstu w celu odpowiedzi na powyższe pytanie rozdali dwudziestu pięciu sponsorom w trzech klubach sportowych ankiety. Odpowiedzi otrzymali od 12 . Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzili, że głównymi celami sponsorów, które zamierzają oni osiągnąć poprzez zaangażowanie w sponsoring klubu sportowego, są: poszerzenie rozpoznawalności firmy, czyli nadanie jej rozgło­su, przekazanie na rynek informacji o takich ele­mentach funkcjonowania, jak: branża, rodzaj działalności, asortyment wytwarzanych towarów czy świadczonych usług. Inną najczęściej oczeki­waną korzyścią jest chęć budowania prestiżu fir­my i produktów. Ważnymi celami według bada­nych są także możliwości kreowania wizerunku firmy oraz zapoznanie konsumentów z marką.

Aż pięciu spośród dwunastu ankietowanych sponsorów oczekuje osiągnięcia jednocześnie trzech korzyści, jeden zaś czterech. Po trzy podmioty uwa­żają, że należy skupić wysiłki tylko na jednej lub dwóch korzyściach. Największa liczba sponsorów życzyłaby sobie – czytamy w artykule – aby wyznaczane przez siebie cele osiągać za po­średnictwem działań realizowanych przez objęty patronatem klub głównie na rynku lokalnym (sześć podmiotów) i regionalnym (osiem podmio­tów), w znacznie mniejszym stopniu na rynku międzyregionalnym (międzywojewódzkim) (jeden podmiot) i krajowym (trzy podmioty). Ani jeden sponsor nie wyraził zainteresowania rynkiem międzynarodowym.

Uzyskanie korzyści przez sponsorów, niezależ­nie od wielkości i liczby rynków docelowych, wyma­ga jednak podjęcia określonych działań promocyjnych. Ankieta wykazała, że kluby po­winny zapewnić sponsorującym możliwość reklamy podczas zawodów, jak również w trakcie kampanii promujących te wydarzenia. „Pokazuje to dużą wiedzę menedżerów na temat wartości ekspo­zycji, jaką może zapewnić ich firmom klub i jego za wodnicy, oraz tego, że wykorzystanie sukcesów i wizerunków sportowców pociąga za sobą dodatko­we koszty, których podmioty angażujące się w sponsoring — jak wynika z niniejszych badań -w większości nie chcą ponosić bądź są one dla nich za  wysokie” – komentują autorzy tekstu. Zdaniem ankietowanych sponsorów działal­ność promocyjna prowadzona przez klub powinna pozwalać na eksponowanie elementów identyfikujących podmiot i jego produkty w postaci: sym­boli, nazwy, adresu strony internetowej. W mniej­szym stopniu sponsorzy oczekują prezentacji fla­gowego produktu czy też adresu siedziby firmy. „Na uwagę zasługuje fakt, że badane podmioty nie dostrzegają potrzeby rozpowszech­niania w tej formie sloganów, które stanowią istotny element reklam i są nośnikiem wielu in­formacji i skojarzeń” – puentują Mirosfaw Zalech, Grzegorz Godlewski i Beata Rafalska. (es)

Chcesz:
  1. Wiedzieć czym jest sponsoring, jakie wypływają z niego korzyści i dla jakich podmiotów jest wskazany jako kanał komunikacji?
  2. Umieć zdefiniować kluczowe cechy partnera dla biznesowo efektywnego projektu sponsorskiego?
  3. Umieć przygotować ofertę sponsorską?
  4. Poznać podstawowe zagrożenia i pułapki sponsoringu?
  5. Rozumieć czym jest aktywacja sponsoringu i jakie ma znaczenie?
  6. Wiedzieć jak mierzyć efektywność projektów sponsorskich?

Akademia PRoto zaprasza na kurs internetowy Sponsoring sportowy!
Prowadzi Stanisław Pogorzelski.

 

Źródło:

Marketing i Rynek, Oczekiwania promocyjne sponsorów wobec wspieranych klubów sportowych, Mirosfaw Zalech, Grzegorz Godlewski i Beata Rafalska, lipiec 2013
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin