.

Inicjatywa społeczna „Warto być za!”

dodano: 
24.04.2008

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Kompania Piwowarska

Inicjatywa społeczna „Warto być za!” otrzymała Złotego Spinacza 2007 w kategorii Corporate Social Responsibility

Tytył projektu:
Warto być za

Podmiot realizujący:
Kompania Piwowarska

Kompania Piwowarska zainicjowała program społeczny „Warto być za!” w czerwcu 2006 roku. Celem inicjatywy była aktywizacja i wspieranie organizacji pozarządowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa. Dzięki realizacji projektu pomoc otrzymało blisko 9000 osób. Wśród nich znaleźli się usamodzielniający się podopieczni domu dla dzieci na Podkarpaciu, samotne matki z Sosnowca czy niskokwalifikowani bezrobotni z woj. świętokrzyskiego.

Geneza projektu
Kompania Piwowarska jako część ogólnoświatowego koncernu SABMiller jest rzecznikiem idei zrównoważonego rozwoju. Obowiązek reagowania na palące problemy społeczne jest jedną z elementarnych reguł działania koncernu. Wyrazem wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez Kompanię Piwowarską jest inicjatywa społeczna „Warto być za!”. Celem projektu jest wspieranie osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa. Organizatorowi zależało przede wszystkim na pomaganiu mądrym i efektywnym, czyli na „dawaniu wędki, a nie ryby”. Na ostateczny kształt programu wpłynęły także takie założenia, jak: działania długofalowe, aktywizacja bezpośrednich i pośrednich beneficjentów działań pomocowych oraz dotarcie do jak największej liczby osób potrzebujących. Na tej podstawie organizator zdecydował o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się pomocą społeczną. Ważnym czynnikiem programu była także edukacja społeczeństwa co do istoty i skali problemu, jakim jest wykluczenie społeczne.

Opis problemu
Jednym z poważnych problemów polskiego społeczeństwa jest wykluczenie społeczne – nieuczestniczenie lub niezdolność do uczestniczenia w życiu zbiorowym: społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.

Coraz większa grupa osób jest niezdolna do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, a przez to wymaga stałej opieki i pomocy. Do wykluczenia społecznego prowadzą np. podeszły wiek, niskie wykształcenie, miejsce zamieszkania, samotność czy niepełnosprawność. Jednak znaczną grupę osób odrzuconych poza margines społeczeństwa stanowią osoby ubogie.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2005 roku w Polsce zasięg skrajnego ubóstwa wyniósł 12%, a odsetek osób żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od ustawowej granicy ubóstwa wyniósł ok. 18%. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim: osoby bezrobotne i ich rodziny, dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych. Cele

Cele projektu:
• Aktywizacja i wspieranie organizacji pożytku publicznego, których działania zmierzają do minimalizowania zagrożenia wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa.
• Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w skali mikro poprzez integrację społeczności lokalnych wokół idei przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w wymiarze lokalnym.

Cele komunikacyjne projektu:
• Uświadomienie istoty i skali wykluczenia społecznego spowodowanego ubóstwem.
• Zaprezentowanie sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa.
Grupa docelowa
• Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną
• Społeczności lokalne
• Liderzy opinii
• Pracownicy Kompanii Piwowarskiej

Partnerzy inicjatywy „Warto być za!”
Partnerzy merytoryczni:
• KPMG – badanie sprawozdań finansowych uczestników konkursu,
• Pentor International Research – badania opinii społecznej diagnozujące postawy Polaków wobec wykluczenia społecznego,
• News Outdoor oraz Clear Channel Outdoor – preferencyjne udostępnienie billboardów w całej Polsce,
• Wprost – współorganizator pierwszej debaty eksperckiej.

Patroni medialni:
Regionalne rozgłośnie Polskiego Radia SA: Radio Białystok, Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Koszalin, Radio Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Merkury, Radio Olsztyn, Radio Rzeszów, Radio Szczecin, Radio Wrocław i Radio Zachód.

Realizacja projektu
Inicjatywa społeczna „Warto być za!” składała się z dwóch elementów: konkursu projektów dla organizacji pozarządowych oraz z działań edukacyjno-informacyjnych.
• Konkurs projektów dla organizacji pozarządowych
W dwóch edycjach konkursu wzięło udział łącznie blisko 150 organizacji. Ubiegały się o dofinansowanie w czterech kategoriach finansowych: 50, 100, 250 i 500 tys. zł. Propozycje działań adresowane były do różnorodnych grup społeczeństwa: bezrobotnych, niepełnosprawnych, samotnych matek oraz dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych. Pomysłów na udzielenie pomocy nie zabrakło. Proponowano organizację szkoleń i warsztatów, poradnictwo zawodowe, zapewnienie tymczasowego miejsca pracy, a nawet miejsca zamieszkania. Wszystkie wnioski, które spełniły wymogi formalne, ocenili członkowie Zespołu Ekspertów i Rady Programowej. W ich skład weszli wybitni przedstawiciele świata nauki oraz organizacji pozarządowych, m.in.: prof. Jolanta Szaban, Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej, Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz prezydenci Poznania, Białegostoku i Tychów. Jurorzy brali pod uwagę przede wszystkim skuteczność zaproponowanych rozwiązań i ich długofalowość. Liczyła się też pomysłowość oraz to, czy projekt jest realizowany na terenie o wysokim poziomie bezrobocia.

Ostateczna decyzja o przyznaniu grantu należała do opinii publicznej, która w drodze głosowania rozstrzygnęła, komu przyznać pieniądze. Głosowano wysyłając SMS-a, biorąc udział w sondzie na oficjalnej stronie internetowej akcji www.warto.eu, oraz wypełniając kupon zamieszczony w prasie lokalnej. Swój głos oddawali także pracownicy Kompanii Piwowarskiej za pośrednictwem kuponu dołączonego do magazynu korporacyjnego. Ich głos liczył się podwójnie.

Spośród projektów zgłoszonych do dwóch edycji konkursu wyłoniono 19 zwycięskich, które zostały dofinansowane na łączną kwotą 3 mln zł. Różne działania pomocowe podejmowane w ich ramach dotarły bezpośrednio lub pośrednio do ok. 9000 osób. Wśród laureatów znaleźli się:

- Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, która przygotowała mieszkania chronione dla usamodzielniających się podopiecznych Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej,
- Fundacja „Razem Raźniej”, która zaplanowała działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy socjalnej Osada w Tychach,
- Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej uruchomiła „Manufakturę”, ośrodek pracy i edukacji, który zapewni szkolenia i tymczasowe zatrudnienie dla 60 osób z regionu rocznie,
- Pogotowie Społeczne, które opiekuje się bezdomnymi i mieszkańcami osiedla socjalnego „Darzybór” w Poznaniu,
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca opiekuje się ok. 40 samotnymi, ubogimi matkami ze Śląska i Zagłębia oraz ich dziećmi.

• Działalność edukacyjno-informacyjna
Celem działań edukacyjno-informacyjnych było podniesienie społecznej świadomości dotyczącej istoty i skali skutków wykluczenia społecznego. Pentor International Research, partner merytoryczny projektu, przeprowadził badania opinii publicznej nt. percepcji wykluczenia społecznego w dwóch falach: we wrześniu 2006 r. i 2007 r.

Ponadto w ramach inicjatywy społecznej „Warto być za!” zorganizowano cztery spotkania edukacyjne: debaty ekspertów i seminaria. Ich tematem były skuteczne sposoby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa. W spotkaniach wzięli udział m.in.: prof. Piotr Błędowski z SGH, prof. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Piotr Broda-Wysocki z UKSW, Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS, Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Paweł Sudoł, prezes KP, prof. Janusz Czapiński, Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Anna Machalica ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Efekty
Inicjatywa społeczna „Warto być za!” to:
• blisko 9 000 ostatecznych beneficjentów działań pomocowych, a w tym: usamodzielniający się wychowankowie domu dziecka, niepełnosprawni, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby bezrobotne i o niskich kwalifikacjach zawodowych;
• 3 mln zł przeznaczono na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa;

Nagrody:

Złoty Spinacz 2007

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin