.

Program edukacji medialnej MediaStarter

dodano: 
03.07.2008

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

CANAL+ Cyfrowy

Projekt został wyróżniony w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006. Dobre praktyki". Jury konkursu Mocni Wizerunkiem 2007 przyznało firmie CANAL+ Cyfrowy za program główną nagrodę konkursu.

Nazwa organizatora/agencji:
CANAL+ Cyfrowy
Alert Media Communications

Tytuł projektu:
Program edukacji medialnej MediaStarter

Analiza sytuacji
CANAL+ Cyfrowy od kilku lat angażuje się w działania społeczne, wspierając wizerunek firmy jako odpowiedzialnego nadawcy. Wśród projektów zrealizowanych przez firmę, warto wymienić m.in. Inicjatywę „Reklama dla dzieci”, będącą próbą określenia standardów reklamy telewizyjnej adresowanej do najmłodszych widzów. Planując kontynuację działań CSR-owych, firma postanowiła wykorzystać swe doświadczenia eksperta ds. mediów, aby stworzyć program o charakterze długoterminowym, którego beneficjentami byliby młodzi odbiorcy mediów.

Chcąc zdefiniować obszar planowanych działań CSR-owych, CANAL+ Cyfrowy zlecił PBS DGA projekt badawczy „Jak młodzi korzystają z mediów”. Wyniki badań wykazały, że przytłoczeni informacyjnym szumem młodzi ludzie wprawdzie często korzystają z mediów, jednak nie mają wystarczających umiejętności, aby świadomie wybierać z ich obszernej oferty. Konkluzja ta stała się podstawą do stworzenia programu edukacji medialnej dla gimnazjalistów MediaStarter.

Jednocześnie w zapisach ustawowych istnieje przepis o realizacji przez nauczycieli tzw. międzyprzedmiotowej ścieżki medialnej. Brakuje jednak odpowiednich programów nauczania oraz wskazówek, skąd czerpać wiedzę. Stąd MediaStarter podjął działania wypełniające tę lukę w systemie edukacji i stanowi narzędzie pomocne dla nauczycieli w realizacji obowiązku uczenia o mediach.

Cele projektu
Celem programu MediaStarter jest zmniejszenie różnic kompetencyjnych między nadawcą a młodym odbiorcą przekazu medialnego, przybliżenie młodzieży roli i zadań mediów, różnic między środkami masowego przekazu, technik pracy w mediach, koncepcji „czwartej władzy”, wpływu mediów na społeczeństwo i jednostkę oraz roli odpowiedzialnej reklamy.

Celem konkursu dziennikarskiego dla gimnazjalistów „Liczy się temat” organizowanego w ramach programu MediaStarter jest silniejsze uwrażliwienie nastolatków na rolę i wpływ mediów na społeczeństwo oraz ćwiczenie warsztatu dziennikarskiego.

Grupy docelowe
Główni adresaci programu MediaStarter oraz konkursu dziennikarskiego „Liczy się temat” to uczniowie i nauczyciele gimnazjów.

Czas trwania projektu
Prace nad projektem rozpoczęły się w lutym 2006 r. Program na charakter długoterminowy.

Opis projektu
Program MediaStarter adresowany do gimnazjalistów realizowany jest przez nauczycieli w formie cyklu zajęć, które mają wyposażyć młodych odbiorców w odpowiednie narzędzia do umiejętnego i świadomego odbioru mediów. Aby materiały dydaktyczne MediaStartera dostosowane były do potrzeb gimnazjalistów i przydatne w procesie kształcenia, CANAL+ Cyfrowy powierzył ich opracowanie ekspertom z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Treść programu podzielono na cztery bloki tematyczne: Media wczoraj, dziś i jutro, Świat w oczach mediów, Jak pracują media, Odbiorco, obudź się! Pierwszy blok przybliża historię masowego komunikowania, przedstawia najważniejsze media w Polsce i na świecie oraz wyjaśnia, jaka jest specyfika poszczególnych typów mediów. Drugi blok prezentuje funkcje i rolę mediów, wyjaśnia pojęcie „czwartej władzy”, przywołuje główne akty prawne dotyczące pracy dziennikarzy i mediów, przybliża zasady obiektywnego dziennikarstwa, selekcji informacji oraz zagadnienie etyki dziennikarskiej. Kolejny blok wyjaśnia, jak wygląda dzień pracy w prasie i telewizji, omawia podstawowe formy wypowiedzi dziennikarskich oraz daje praktyczne wskazówki, jak prowadzić gazetkę lub radiowęzeł szkolny. Ostatni blok poświęcony jest budowaniu postawy świadomego odbiorcy mediów u nastolatków.

Program, wydany w formie płyt CD, zawiera scenariusze zajęć, slajdy oraz wybór materiałów filmowych, które można wyświetlić podczas lekcji, a także materiały pomocnicze przeznaczone do wręczenia uczniom. Konstrukcja pozwala nauczycielom na dużą swobodę przy wyborze zagadnień - umożliwia jego realizację w całości lub wykorzystanie we fragmentach. Zespół grafików CANAL+ Cyfrowy stworzył logo oraz identyfikację wizualną projektu MediaStarter, inspirowaną graffiti.

W pierwszym etapie MediaStarter trafił do ponad 120 gimnazjów w woj. mazowieckim, w których prowadzona jest gazetka szkolna, szkolny radiowęzeł, warsztaty dziennikarskie lub klasa o takim profilu. Program MediaStarter jest również dostępny na stronie internetowej www.mediastarter.pl. W 2007 propagowany był w kolejnych województwach, gdzie w regionalnych ośrodkach doskonalenia nauczycieli odbyło się 27 szkoleń, w których uczestniczyło 470 nauczycieli.

Płyty z programem MediaStarter oraz informacją, jakie zadania ma realizować, trafiły także do najlepszych wydziałów pedagogicznych wyższych uczelni oraz do 60 bibliotek pedagogicznych w całej Polsce.
Jednocześnie w ramach programu MediaStarter trwa konkurs dziennikarski dla gimnazjalistów z całej Polski pt.: „Liczy się temat”. Autorzy najlepszych reportaży prasowych, radiowych i telewizyjnych poruszających problemy istotne dla ich miasta czy środowiska zdobywają atrakcyjne nagrody dla siebie oraz swoich szkół. Najważniejszą nagrodą konkursu jest wsparcie, którego CANAL+ Cyfrowy udziela inicjatywom lub osobom opisanym w najlepszych pracach. W pierwszej jego edycji jury konkursu w składzie: Teresa Torańska, Alicja Pacewicz - Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Beata Ryczkowska- Dyrektor Programowa CANAL+ Cyfrowy, wyłoniło spośród 115 nadesłanych zgłoszeń 11 laureatów i przyznało 9 wyróżnień pozaregulaminowych. CANAL+ Cyfrowy przekazał wsparcie o łącznej wartości 40.000 zł m.in. Oświatowo-Kulturalnemu Stowarzyszeniu „Civitatis Loviensis”, Centrum Młodzieżowemu „Przystań”, Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, Ośrodkowi dla Uchodźców w Radomiu, Towarzystwu Opieki nad Zabytkami w Warszawie, Parafii i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników, wychowankom domów dziecka, oraz rodzinie dzieci autystycznych. O wysokości i rodzaju pomocy zdecydowała powołana przez CANAL+ Cyfrowy kapituła ekspertów w składzie Teresa Torańska – publicystka, Artur Łęga – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Kinga Chrzanowska – Centrum Wolontariatu oraz Maria Wroniszewska – Fundacja Synapsis. W 2007 roku do drugiej edycji konkursu „Liczy się temat” młodzi ludzie zgłosili 244 prace z całej Polski. Spośród nadesłanych prac, jury w składzie: Beata Ryczkowska - CANAL+ Cyfrowy, Alicja Pacewicz - Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Mariusz Burchart - Gazeta Wyborcza, Duży Format wybrało 5 zwycięskich prac oraz przyznało 5 wyróżnień. Jury przyznało także 1 pozaregulaminową nagrodę specjalną.
Podobnie jak w 2006 roku CANAL+ CYFROWY przekazał 40 000 złotych wsparcia bohaterom zwycięskich reportaży zgłoszonych do konkursu dziennikarskiego „Liczy się temat”. Nagrody pieniężne zostały przekazane za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas w Łomży, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Elblągu, Fundacji AVE i Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” oraz dokonano bezpośredniej wpłaty na książeczkę mieszkaniową Erwina Wojtysiaka Poziom nadesłanych reportaży był wysoki. Dotykały one istotnych, czasem trudnych i bolesnych tematów. Jednocześnie prezentowały wysoki poziom warsztatowy.

O wszystkich działaniach realizowanych w ramach programu na bieżąco informowani są – w komunikatach oraz bezpośrednich kontaktach – dziennikarze zainteresowani tematyką medialną i społeczną.

Ocena
Najważniejszym kryterium sukcesu realizacji projektu jest duże zainteresowanie programem edukacyjnym oraz konkursem dziennikarskim, a także pozytywne opinie o inicjatywie nauczycieli, uczniów oraz środowisk opiniotwórczych.

Dzięki efektywnym działaniom komunikacyjnych w mediach ukazało się około 200 publikacji na temat programu i konkursu.

Inicjatywa CANAL+ Cyfrowego zebrała wiele pozytywnych opinii opiniotwórczych środowisk i instytucji. Swoje uznanie dla programu MediaStarter i konkursu „Liczy się temat” wyrazili również: dr hab. Andrzej Kozieł, zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Dariusz Pietrowski z Centrum Wolontariatu. Patronat nad projektem objęły: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Program oceniany jest pozytywnie także przez: Radę Etyki Mediów oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Forum Odpowiedzialnego Biznesu uznało MediaStarter jako dobrą praktykę, rekomendując ją w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2006.” CANAL+ Cyfrowy otrzymał także za ten projekt nagrodę „Mocnych Wizerunkiem” podczas VI Kongresu Public Relations w Rzeszowie.

W trakcie semestru CANAL+ Cyfrowy zbierał ankiety zamieszczone na płycie, badając opinie nauczycieli i uczniów o programie. Według większości MediaStarter stanowi uporządkowane, skondensowane i bogate źródło informacji o środkach masowego przekazu. Gotowe scenariusze zajęć wykorzystywano na lekcji WOS, języka polskiego, godzinach wychowawczych i warsztatach dziennikarskich w całości lub we fragmentach, w zależności od możliwości aktualnych potrzeb dydaktycznych.

Realizacja konkursu zaś miała istotny aspekt edukacyjny i wychowawczy – służyła budowaniu wrażliwości i zaangażowania młodych ludzi. Konkurs miał na celu pokazanie przyszłym adeptom dziennikarstwa, że ich praca może mieć znaczenie dla innych i przynosić konkretną pomoc i wsparcie osobom lub instytucjom potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu i pracy uczestników konkursu, wsparcie otrzymało kilkanaście organizacji i osób prywatnych.

Podsumowanie
Program MediaStarter i towarzyszący mu konkurs są koncepcjami autorskim, jednak CANAL+ Cyfrowy chętnie dzieli się doświadczeniami z pracy nad projektem, zgadzając się z opinią Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, że „umiejętność korzystania z mediów ma obecnie tak istotne znaczenie dla pełnej aktywności obywatelskiej jak umiejętność czytania i pisania na początku XIX w”. CANAL+ Cyfrowy przedstawił swój projekt w ramach ogłoszonych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych nt. potrzeby edukacji medialnej. Mimo że MediaStarter powstał jeszcze przed zainicjowaną przez KE dyskusją, idealnie wpisuje się w jej politykę edukacyjną.

Podjęte działania wpisują się w strategię firmy - odpowiedzialnego nadawcy - i wzmacniają jej pozytywny wizerunek. Realizując opisany program, CANAL+ Cyfrowy edukuje również swoich przyszłych odbiorców - bardziej świadomych, krytycznych, a przez to bardziej wymagających.

Nagrody:

Projekt został wyróżniony w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006. Dobre praktyki". Jury konkursu Mocni Wizerunkiem 2007 przyznało firmie CANAL+ Cyfrowy za program główną nagrodę konkursu

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin