.

„Wyślij CV – Ktoś czeka”

dodano: 
14.02.2008

Rodzaj:

case'y agencji

Firma:

Ciszewski Public Relations

Opis projektu:

„Wyślij CV – Ktoś czeka” to wielokierunkowa kampania społeczna aktywizująca zawodowo osoby niepełnosprawne. Łącząca elementy informacyjne, treningi, szkolenia z pokazem tańców par integracyjnych. Działania skierowane były do osób niepełnosprawnych, potencjalnych pracodawców, władz i społeczności lokalnych. Szesnaście całodniowych, bezpłatnych spotkań, wspartych działaniami public relations, i reklamowymi (ATL, BTL), odwiedziło 3000 osób. Agencja Ciszewski Public Relations była pomysłodawcą oraz organizatorem kampanii.

Przygotowania do kampanii rozpoczęły się w marcu 2006, a projekt został zakończony w styczniu 2007. Kampania miała na celu wywołać debatę społeczną na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. W ramach projektu agencja zorganizowała 16 wydarzeń lokalnych wraz z inaugurującą konferencją prasową i relacje z mediami w ośrodkach regionalnych.

Trasa kampanii obejmowała 16 spotkań w Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, Łodzi, Szczecinie, Gdyni, Warszawie, Lublinie i w Opolu (kolejność wymienienia zgodna z chronologiczną kolejnością spotkań).

Przygotowania rozpoczęto od wyłonienia ekspertów zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych (ON). Wyłoniono 42 osoby, późniejszych wykładowców podczas spotkań w poszczególnych miastach. Agencja nawiązała też współpracę z najważniejszymi instytucjami działającymi na rzecz ON.

Patronat ogólnopolski nad kampanią objęły TVP3, Program 3 PR, O2.pl oraz Pracuj.pl. Lokalnie pozyskano 47 patronów medialnych (stacje radiowe, telewizyjne, dzienniki, tygodniki i portale internetowe).

Kolejnym działaniem agencji było zidentyfikowanie głównych problemów z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a następnie rozpoczęto komunikację medialną. 23 kwietnia 2006 odbyła się inaugurująca kampanię konferencja prasowa przedstawiająca tematykę stołecznym dziennikarzom. Wówczas też rozpoczęto komunikację do pracodawców i władz lokalnych. Za pośrednictwem portalu Pracuj.pl oraz Telefonicznej Agencji Informacyjnej wysłano ponad 1 milion e-maili do pracodawców. Maile były wysyłane w okresie od maja do listopada. Równocześnie pracownicy agencji rozpoczęli komunikację z mediami. Zostały wysłane informacje o kampanii i o problemach ON do Prezydenta, Premiera i wszystkich zainteresowanych ministerstw i agencji rządowych. Nawiązano dialog z władzami lokalnymi i regionalnymi. Patronat objęło między innymi 16 Wojewodów, 7 Marszałków Województwa i 16 Prezydentów Miast. Po zakończeniu fazy wstępnej zakładającej zainteresowanie tematem władz, mediów i samych ON agencja przystąpiła do realizacji drugiej części kampanii, która obejmowała 16 spotkań w największych miastach Polski. W ramach spotkań organizowane były debaty, wykłady i warsztaty dla ON oraz pracodawców, które połączone były z unikalnym, integracyjnym pokazem mody przygotowanym przez grupę niepełnosprawnych i sprawnych tancerzy. Wśród nich tańczyli mistrzowie świata w tańcu na wózkach. Dzięki temu niestandardowemu działaniu, uzyskaliśmy jeszcze większe zainteresowanie organizowanymi przez nas spotkaniami wśród lokalnych mediów i środowisk. Spotkania organizowane były w specjalnie wybranych obiektach konferencyjnych, które musiały spełniać szereg kryteriów: przede wszystkim być dostosowane do potrzeb osób ON, pomieścić ponad 200 uczestników i posiadać możliwość przeprowadzenia równocześnie czterech, równoległych warsztatów.

Warsztaty odbywały się w czterech grupach. Każdy z nich adresowany był do innej grupy odbiorców: „Bez schematów” do przedstawicieli społeczności lokalnych, „Uwierz w siebie!” do ON, „XXI wiek?” do decydentów oraz „Warto!” do pracodawców. Jednym z prowadzących wykłady na spotkaniach we wszystkich miastach był Adam Pietrasiewcz - dziennikarz, nauczyciel, żeglarz i informatyk na co dzień prowadzący własną firmę i jednocześnie osoba niepełnosprawna. Podczas wykładów dzielił się z uczestnikami własną historią, udowadniającą, że ON mogą osiągnąć sukces zawodowy. 

Specjalnie dla potrzeb kampanii stworzona została strona internetowa http://www.niepelnosprawni.ciszewskipr.pl. Tu zainteresowani mogli znaleźć informacje o kampanii i zapisać się na poszczególne warsztaty. Strona stanowiła też źródło informacji dla mediów i zawierała sylwetki 42 ekspertów, którzy czynnie uczestniczyli w kampanii. Na www zamieszczone jest też archiwum spotkań zawierające galerię zdjęć i informacje o każdym wydarzeniu. Niezwykłą popularnością cieszyło się internetowe forum dyskusyjne, na którym wymieniano opinie oraz zamieszczano oferty pracy i zapytania dotyczące ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wielu uczestników spotkań przesłało także pocztą elektroniczną informacje o tym, co kampania zmieniła w ich życiu. Cenne wiadomości przekazywane na wykładach i warsztatach wskazały zarówno pracodawcom, jak i osobom niepełnosprawnym nowe rozwiązania i pomysły na przyszłość.

Określenie problemu:

Według danych GUS (2005r.) w Polsce żyje 5 milionów (13 proc.) ON, a ponad ¼ z nich to osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Aktywność zawodowa wszystkich ON jest na bardzo niskim poziomie i mieści się zaledwie w przedziale 5-10 proc.. Znaczny procent wskazanych osób ma uniemożliwiony lub bardzo utrudniony dostęp do życia społecznego, a także zawodowego. Powodem takiego stanu rzeczy (oprócz m.in. barier architektonicznych, braku profesjonalnych ośrodków rehabilitacyjnych, agencji doradztwa zawodowego dla ON – nierozwiązywalnych na poziomie tego projektu) jest także brak właściwych informacji na temat tego środowiska. Sytuacja taka jest powodem, dla którego ON postrzegane są często jako margines społeczny i krąg świadczeniobiorców rent oraz innej pomocy socjalnej. Niestety także większość pracodawców postrzega ON w ten sposób. Wynika to, wg badań przeprowadzonych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (luty 2004r.), z następującego faktu: aż 60 proc. pracodawców nie posiada znajomości prawdziwego potencjału osób niepełnosprawnych oraz zagadnień prawnych związanych z tą tematyka. Podobna sytuacja jest także w środowiskach decydenckich. Na stan ten wpływa z całą pewnością niewystarczająca liczba działań informacyjno-promocyjnych, zwiększających wiedzę opinii publicznej na temat środowiska ON. Dlatego agencja Ciszewski PR zdecydowała się na organizację kampanii społeczno-informacyjnej „Wyślij CV - Ktoś czeka”.

Cel projektu

zainteresowanie mediów problemami ON
zainteresowanie środowisk ON aktywnym poszukiwaniem pracy
zainteresowanie decydentów problemem pracy w środowisku ON

Planowanie i strategia komunikacyjna / zakładane efekty

Strategia komunikacyjna powstała na podstawie analizy grup docelowych dokonanej przez instytucje i ekspertów współpracujących z Ciszewski PR.
Celem działań była aktywizacja zawodowa ON.
Po zbadaniu kanałów komunikacji oceniono, że do każdej z grup docelowych trzeba docierać w inny, odpowiednio profilowany sposób. Wspólne dotarcie do ogółu opinii publicznej zapewniały dzienniki opiniotwórcze o zasięgu krajowym i regionalnym. Dodatkowo zdecydowano się na wsparcie projektu kampanią ATL. Stacje radiowe i dzienniki lokalne emitowały płatne ogłoszenia informujące o kampanii. Wykupiona też została powierzchnia reklamowa w dziennikach – Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Życie Warszawy. Kampania miała bardzo silne wsparcie w Internecie, dzięki patronatowi portali o2.pl i pracuj.pl oraz zaangażowaniu partnerów akcji, takich jak Telefoniczna Agencja Informacyjna. Działania te wsparto dodatkową intensywną komunikacją z regionalnymi organizacjami pracującymi na rzecz osób ON. Nawiązano współpracę z ponad 100 takimi podmiotami i za ich pośrednictwem rozdystrybuowano 16000 plakatów i 24000 ulotek bezpośrednio przed spotkaniami lokalnymi. Jedyną możliwością dotarcia do niektórych środowisk były bezpośrednie kontakty np. Polski Związek Niewidomych informował o kampanii swoich członków zarówno poprzez malingi do oddziałów regionalnych, jak i telefonicznie. Wyodrębniono również prasę i strony internetowe skierowane do osób niepełnosprawnych. Osobnym kanałem były periodyki skierowane do władz lokalnych. Przez cały czas trwania kampanii Ciszewski Public Relations prowadziła relacje z mediami.
Przekaz kampanii wyrażał się już w samej nazwie „Wyślij CV – Ktoś czeka”. Nazwa ta była celowo nieco kontrowersyjna sugerując, że ON nie starają się aktywnie o pracę. Takie przesłanie wywołało dyskusję i żywe zainteresowanie odbiorców.
Oczekiwaliśmy, że akcja zakończy się zwiększeniem świadomości opinii publicznej na temat sytuacji ON na rynku pracy w naszym kraju, a przede wszystkim wpłynie na aktywniejsze poszukiwanie przez nich zatrudnienia.

Realizacja założonych celów projektu Dzięki kampanii społecznej „Wyślij CV – Ktoś czeka” agencji Ciszewski Public Relations udało się wpłynąć na postawy społeczne wobec ON poprzez zainteresowanie mediów problemami tych osób.
Każdy z partnerów otrzymał od agencji list opisujący akcję i skierowany do swoich pracowników i klientów. List taki wysłali w naszym imieniu między innymi PriceWaterhouseCoopers, Telefoniczna Agencja Informacyjna, Akademia Rozwoju Filantropii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, United Way Polska, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Organizacja Niesłyszących-Słabosłyszących Internautów, Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej. Dzięki pozyskaniu do projektu firmy MAN Polska ograniczono koszty przewozów autobusowych.

Kampania cieszyła się wielkim zainteresowaniem mediów i grupy docelowej. W spotkaniach w każdym mieście uczestniczyło ponad 3000 osób. W mediach drukowanych ukazało się łącznie ponad 105 artykułów. W Internecie na 1150 stronach pisze się o tej kampanii. Stacje radiowe wyemitowały ponad 40 godzin audycji poświęconych tematyce aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W telewizji znalazło się ponad 6 godzin materiałów inicjowanych przez kampanię. Stronę internetową odwiedziło ponad 100.000 unikalnych użytkowników. Program 2 Telewizji Polskiej inspirowany naszą kampanią stworzył reportaż, który został wyemitowany na antenie. O „Wyślij CV - Ktoś czeka” mówiono między innymi w serwisach informacyjnych TVP1, TVP2, TVP3, Polsatu, TVN, TV Biznes oraz TVN24.

Agencji udało się zainicjować kontakty lokalne przedstawicieli władz i pracodawców z ON. W warsztatach wzięło udział ponad 300 przedsiębiorców. Konsultanci agencji otrzymali dziesiątki maili potwierdzających bezpośrednie przyczynienie się naszej kampanii do znalezienia pracy przez ON. Wielu pracodawców zaczęło aktywnie poszukiwać pracowników wśród ON. Zainspirowane naszą akcją środowisko działaczy na rzecz ON samo podjęło własne inicjatywy. Udało nam się także aktywizować regionalnych i lokalnych pełnomocników do spraw ON oraz władze lokalne. Wśród ponad 120 wojewodów, prezydentów, pełnomocników, marszałków czy pozostałych decydentów swoją obecnością zaszczycili organizatorów: między innymi Premier Kazimierz Marcinkiewicz, Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, czy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Mirosław Mielniczuk.

Dzięki decyzji PFRON o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Strukturalnego dla kampanii społecznej o takiej formule, udało nam się stosunkowo niskim kosztem dotrzeć do kilkunastu milionów odbiorców i intensyfikować ogólnopolską dyskusję o problemach ON.

Organizatorzy, Ciszewski Public Relations:
Magdalena Nurkiewicz (Pomysłodawczyni kampanii), Sebastian Hejnowski (Dyrektor Projektu), Marlena Moździńska (Koordynator Merytoryczny), Elżbieta Korczyńska (Koordynator Merytoryczny), Jacek Frentzel (Główny Koordynator Projektu), Agnieszka Nowak (Asystentka Głównego Koordynatora)

Wykładowcy:

Agata Spała, Aneta Olkowska, Adam Pietrasiewicz, Tadeusz Zygmunt Czajkowski, Małgorzata Pacholec, Jan Zając, Anna Rozborska, Zbigniew Czerwiński, Anna Woźniak - Szymańska, Artur Ptak, Małgorzata Piątkowska, Anna Brzosko, Włodzimierz Sobczak, Krzysztof Tokarz, Halina Osman, Anna Mikulska, Aleksandra Gocal, Mirosław Kutnik, Andrzej Cechnicki, Maciej Dudek, Joanna Rose - Dzieduszycka, Katarzyna Lubbe, Agata Łażewska, Piotr Wojda, Fryderyk Pąpka, Edward Laufer, Andrzej Barczyński, Dagmara Mielnik, Ewa Piwnicka, Anetta Jaranowska, Barbara Pokorny, Karolina Springer, Wiesław Piotr Brycki, Krzysztof Kosiński, Iwona Sikorska, Anna Adamus, Monika Kucharska, Jadwiga Bajewska, Katarzyna Dłubis, Ewa Giel, Adam Hadław, Ewa Piwnicka.

Artyści:

Luiza Trzaskowska, Michał Mardas, Agnieszka Chełmońska, Tomasz Lisowicz, Kasia Sękowska, Michał Gmitruk, tancerze Back Side Motion - BASIMO

Partnerzy projektu:

Organizatorem i pomysłodawcą projektu była agencja Ciszewski Public Relations. Kampania była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami akcji zostali się między innymi:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Fundacja Wspólna Droga – United Way Polska
Man – Star Trucks
Telefoniczna Agencja Informacyjna
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Polski Związek Niewidomych
Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna
PriceWaterhouseCoopers
Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin