.

Działania public relations w sektorze nowych technologii 2007

dodano: 
28.08.2007

Autor:

Zakład Public Relations WSIiZ w Rzeszowie
komentarzy: 
2

Autor pomysłu projektu badawczego:
dr Dariusz Tworzydło - Zakład Public Relations WSIiZ w Rzeszowie

Wykonawcy:
Zakład Public Relations WSIiZ w Rzeszowie,
w składzie: Katarzyna Kuszaj – lider projektu
Maciej Robacki
Krzysztof Wąsowski
Aleksandra Mazur
Klaudia Belka
Anna Padamczyk
Edyta Trebunia
Paulina Surowiec
Jagoda Stępień

Wydawca: Zakład Public Relations Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

Część I – Kontakty z komórkami public relations firm z sektora nowych technologii w opinii dziennikarzy Część II – Kontakty z dziennikarzami w opinii specjalistów ds. public relations w firmach z sektora nowych technologii

Wprowadzenie
Część I – Kontakty z komórkami public relations firm z sektora nowych technologii w opinii dziennikarzy

Wstęp
Celem badań prowadzonych wśród dziennikarzy było uzyskanie ich opinii na temat obecnej współpracy ze specjalistami public relations, a także oceny przydatności narzędzi public relations i spodziewanych trendów w wykorzystaniu tych narzędzi w ciągu najbliższych dwóch lat.

Operatem badawczym była baza dziennikarzy specjalizujących się w tematyce nowych technologii ze wszystkich rodzajów mediów, licząca około 250 osób. Uwzględniono zarówno dziennikarzy z mediów specjalistycznych, jak też dziennikarzy specjalizujących się w tematyce nowych technologii i pracujących w mediach gospodarczych, ogólnopolskich mediach opiniotwórczych oraz mediach regionalnych. Do grupy poddanej badaniom należeli też analitycy rynku specjalizujący się w sektorze nowych technologii - równie często, jak dziennikarze, współpracują ze specjalistami public relations.

Ze względu na szeroki i dosyć ogólny zakres badania, nie zostało wprowadzone rozróżnienie na dziennikarzy specjalizujących się w zagadnieniach czysto konsumenckich i dziennikarzy specjalizujących się w zagadnieniach business-to-business. Wszyscy dziennikarze otrzymali ten sam kwestionariusz.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2007 roku. Zastosowano metodę badań sondażowych i dwie techniki badawcze: ankietę online wypełnianą samodzielnie przez re-spondenta oraz wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo – CATI. W ten spo-sób zebrano 55 kwestionariuszy, które następnie poddano dalszej analizie.

Badani
Dziennikarze, którzy wzięli udział w badaniu, to głównie mężczyźni (81,2% badanych), zatrudnieni w redakcjach prasowych.

Wyk 1


Najwięcej wśród badanych dziennikarzy prasowych było przedstawicieli mediów wyspecjalizowanych w tematyce sektora nowych technologii – aż 64%. 

Wyk 2 Dziennikarze prasowi – rodzaje prasy


W przypadku internetu, wyróżniliśmy dwie duże grupy mediów – wortale wyspecjalizowane w tematyce informatycznej oraz wortale opiniotwórcze. Najwięcej badanych dziennikarzy ma od 5 do 10 lat doświadczenia zawodowego (36,4 proc.), a w obecnej redakcji pracuje od jednego roku do trzech lat (32,7 proc.).

Wyk 3. Staż pracy w zawodzieWyk 4. Staż pracy w obecnej redakcji


Najważniejsze wyniki i wnioski z badań
Nareszcie partnerzy
Aż 79 proc. dziennikarzy uważa współpracę z PR-owcami za partnerską lub raczej partnerską. W stosunku do innych badań przeprowadzanych wśród dziennikarzy jest to radykalna zmiana. Tego wskazania dokonał znacznie mniejszy odsetek badanych.

Wyk 5


Wcale nie są zmęczeni PR-owcami
Połowa badanych dziennikarzy jest też zadowolona z częstotliwości kontaktów z PR-owcami, a tylko nieco 20 proc. uważa je za zbyt częste. Przeczy to obiegowym opiniom w branży, mówiącym, że dziennikarze są zmęczeni zbyt częstymi telefonami lub wiadomościami e-mail od specjalistów PR. Oni naprawdę nie mają dość kontaktów z PR-owcami!

Wyk 6


Co Pana najbardziej irytuje w pracy PR-owca?

Wyk 7


Procenty nie sumują się do 100 – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Idealny specjalista PR…
to ktoś, kto przede wszystkim dotrzymuje słowa. Ponad 60 proc. dziennikarzy irytuje niesłowność PR-owców. Szybkość odpowiedzi na pytania dziennikarza ma też kluczowy wpływ na jakość współpracy. Kolejną zasadniczą cechą jest merytoryka – nic tak nie denerwuje przedstawicieli prasy, jak PR-owiec, który nie jest dobrze przygotowany do udzielania informacji lub też udostępnia słabej jakości materiały.
 
Do tego PR-owiec nie powinien dopytywać się o termin publikacji materiałów ani też organizować oficjalnych spotkań, gdy nie ma ku temu ważnego powodu (nie przepada za tym połowa badanych). Jak w każdej zawodowej współpracy ważne są również przyjazne, życzliwe nastawienie.

Wyk 8
Czynniki, które w największym stopniu decydują o jakości współpracy z działem/agencją public relations?


Procenty nie sumują się do 100 – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Wyniki badań pokazują, że na jakość współpracy dziennikarzy ze specjalistami PR nie mają wpływu natomiast – wbrew opinii panującej w branży PR - częstotliwość przekazywania materiałów i organizowania spotkań prasowych. Nie mają znaczenia także systematyczność kontaktów ani też osobiste znajomości.

Wyk 9
Co wpływa na decyzję dziennikarzy o publikacji informacji prasowych?


Procenty nie sumują się do 100 – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Dlaczego publikują?
Wagę dobrego przygotowania merytorycznego potwierdzają też wyniki pytania o motywy publikacji danej informacji prasowej. Zaraz po ciekawym temacie (89,1 proc.) i aktualności informacji (87,3 proc.) dziennikarze wskazują dobre przygotowanie informacji pod kątem merytorycznym (70,9 proc.). Znowu okazuje się, że znaczenia nie ma regularność działań informacyj-nych i kontaktów ze strony firmy (wybrała ją zaledwie ponad jedna trzecia badanych) a także – co ważne, bo znowu przeczy kolejnej obiegowej tezie rozpowszechnionej w środowisku PR – wielkość firmy, która jest nadawcą komunikatu.

Najlepiej oceniana współpraca
Ponieważ ze względu na ogromną ilość firm z sektora nowych technologii i poszczególnych marek nie było sensu tworzenia rankingów zawierających wszystkie z nich, autorzy raportu poprosili o spontaniczne wskazanie trzech działów PR firm informatycznych oraz agencji public relations, z którymi współpracuje im się najlepiej.

W przypadku firm najlepsze wyniki uzyskały Microsoft (7 wskazań) oraz Acer (3 wskazania). Po dwa wskazania padły na firmy: HP, Asseco Poland, Asus, ICom, Komputronik, NTT, Comarch, Nokia, Oracle, Polkomtel, Sony.

Badanych poproszono również o spontaniczne wskazanie agencji PR, z którymi najlepiej im się współpracuje. Jako takie dziennikarze ocenili ITBC Communication (7 wskazań), Sigma Poland oraz Mmd Corporate Communications (obie po 6 wskazań) oraz Rowland i Indalo PR (po 4 wskazania), co wynika zapewne z faktu, że agencje te mają bogate portfolio klientów z tego rynku. 3 wskazania padły na agencję 21 (dawna Betanka Communications), natomiast po 2 na Core PR, Partner of Promotion i Inventive Communication.

Wyk. 10 Z którymi agencjami PR współpracuje się Panu/Pani najlepiej?Narzędzia mniej i bardziej przydatne
Dziennikarze chętnie korzystają z takich narzędzi PR, jak spotkanie prasowe, informacje prasowe, opinie ekspertów, wizyty referencyjne oraz case studies. Dyskusyjne okazały się natomiast imprezy integracyjne i wywiady. Niechęć do imprez integracyjnych wynikać może z różnych preferencji dziennikarzy i chęci oddzielenia przez niektórych dziennikarzy życia prywatnego od życia zawodowego. Z kolei mało przychylne nastawienie do umawiania wy-wiadów może wynikać z tego, że pretekst spotkania dla dziennikarza nie jest aż tak znaczący, jak dla przedstawicieli firmy (na przykład wizyta zagranicznego gościa z centrali korporacji, który nie jest wybitnym specjalistą w swoim obszarze).

Wyk. 11  Jak ocenia Pan/i przydatność poniższych narzędzi media relations stosowanych przez działy PR firm IT?


Procenty nie sumują się do 100 – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Patologie polskiego PR
Kolejny obszar naszych badań dotyczył patologii polskiego PR-u. Tradycyjna korupcja, czyli świadczenia finansowe lub rzeczowe, wychodzące poza normy etyki zawodowej, w świetle wyników badań wydaje się być przeszłością.

Wyk. 12
Czy spotyka się Pan/i z propozycjami świadczenia rzeczowego lub finansowego, wychodzącego poza normy etyki zawodowej, w zamian za publikację materiałów praso-wych, ze strony pracowników PR firm IT?


Niepokoić może natomiast co innego – prawie połowa dziennikarzy otrzymuje ze strony firm propozycję przygotowania płatnych tekstów na zamówienie - ekspertyz (white papers) oraz studiów przypadku (case studies). Wydaje się, że część tych propozycji może mieć charakter quasi-korupcyjny.

Wyk. 13 Czy spotyka się Pan/i z propozycjami komercyjnej współpracy (whitepapers, artykuły do biuletynów firmowych)?


Ponieważ obiegowa opinia w branży PR mówi wręcz o całych kampaniach prowadzonych po to, by oczernić konkurentów, autorzy raportu zdecydowali się spytać o to czy takie zjawisko, jak przekazywanie negatywnych informacji o konkurencji, ma miejsce. Twierdząco odpowiedziała prawie połowa badanych dziennikarzy. Tzw. „czarny PR” istnieje i ma się, jak widać, całkiem dobrze.

Wyk. 14 Czy zdarzają się sytuacje, w których otrzymuje Pan/i negatywne informacje od firmy na temat jej konkurentów?


PR-owiec najważniejszym źródłem inspiracji
Kolejnym obszarem badawczym były źródła dziennikarskiej inspiracji przy zbieraniu informacji i materiałów. Najwięcej dziennikarzy, aż 67,3%, wskazało tutaj na specjalistów public relations (co potwierdza postawiony na początku wniosek o partnerskiej współpracy).

Kolejne ważne źródło informacji dziennikarza to koledzy i koleżanki z redakcji i z branży – wskazało na nie aż 65,5 proc. badanych. Dlatego też specjaliści PR powinni pamiętać, że jeden zrażony dziennikarz, to dziesięciu równie zrażonych jego kolegów i koleżanek z redakcji czy branży, którym ten na pewno opowie o problemach z daną firmą.

Wyk. 15 Skąd czerpie Pan/i inspirację do Pana/i materiałów informacyjnych?Procenty nie sumują się do 100 – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

PR Web 2.0 to konieczność
Coraz większa popularność bezpośredniej komunikacji pomiędzy użytkownikami Internetu oraz możliwości samodzielnego tworzenia treści (trend określany mianem Web 2.0) potwierdziła się również w badaniu. Poza stronami www, dziennikarze szukający informacji chętnie korzystają z forów dyskusyjnych i to zarówno portali, jak też społeczności sieciowych, mediów internetowych oraz blogów. Wypierają one nawet prasę, radio i telewizję. Dlatego prowadzenie działań PR online i wykorzystanie trendu Web 2.0 powinno stać się standardem w działaniach public relations prowadzonych przez firmy z sektora nowych technologii (w wynikach badania dotyczącego firm przyjrzymy się, czy tak rzeczywiście jest).

Korzystają i zamierzają jeszcze bardziej korzystać
Ponad połowa badanych przyznaje, że do 30 proc. swoich artykułów opiera na materiałach public relations.

Wyk. 16 Jaki procent przygotowywanych przez Pana/ią materiałów oparty jest na informacjach dostarczonych przez specjalistów PR?Prawie dwie trzecie dziennikarzy twierdzi natomiast, że wykorzystanie informacyjnych materiałów PR w ciągu najbliższych dwóch lat wzrośnie, podobnie jak liczba wypożyczeń produktów do testów. Najwięcej kontrowersji wzbudziły natomiast formalne spotkania prasowe, wywiady i imprezy integracyjne – tutaj zdania wśród dziennikarzy były podzielone, jedni twierdzili, że rola tych narzędzi zmaleje, inni – że nie zmieni się. Badani uzupełnili tutaj kafeterię o spotkania osobiste oraz blogi. 

Wyk. 17 Które narzędzia będą wykorzystywane, w jakim stopniu?


Procenty nie sumują się do 100 – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.


Część II – PR w firmach informatycznych
Wstęp
Druga część badań została przeprowadzona wśród przedstawicieli firm informatycznych od-powiadających za działania public relations tych firm. Celem było zorientowanie się, jak przedstawiają się działania public relations prowadzone przez firmy sektora nowych technologii, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na ile są one zgodne z oczekiwaniami dziennikarzy.

Dane firm uzyskano z dwóch największych rankingów firm branży IT: Teleinfo 500 i Computerworld TOP 200. Po aktualizacji danych baza wyjściowa do badania liczyła 623 firmy, z których 402 wyraziły zgodę na otrzymanie kwestionariusza i udział w badaniu.
 
Badanie zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2007 roku. Zastosowano metodę badań sondażowych i dwie techniki badawcze: ankietę on-line wypełnianą samodzielnie przez re-spondenta oraz wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo – CATI. W ten spo-sób zebrano 64 kwestionariusze, które następnie poddano dalszej analizie.

Badani
Badanie objęło głównie średnie firmy informatyczne (ponad połowa z nich zatrudnia od 11 do 50 osób, co w sektorze nowych technologii wskazuje średnią wielkość przedsiębiorstwa). Profile działalności firm są zróżnicowane – taka sama ilość firm zaliczyła swoją działalność do jednej z trzech kategorii: produkcyjno-handlowo-usługowej, handlowej lub usługowej. Prawie 40 proc. z nich ma swoje siedziby w województwie mazowieckim, połowa to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemal trzy czwarte z nich zatrudnia jednego lub dwóch specjalistów ds. public relations lub specjalistów ds. marketingu dodatkowo realizujących działania PR.

Wyk.18


Wyk 19


Wyk.20


Wyk 21


Najważniejsze wyniki i wnioski z badań
I. Organizacja działań PR

Firmy IT ciągle nieprzekonane do public relations
Niecałe 2/3 przebadanych firm realizuje planowe i systematyczne działania PR. Ten fakt oraz powody, dla których część firm odmówiła udziału w badaniu - brak potrzeby kontaktów z mediami lub brak pracowników odpowiedzialnych za działania public relations - pokazują, że rynek informatyczny nie jest jeszcze do końca przekonany o zasadności prowadzenia tych działań. Jest to tym bardziej zaskakujące, że branża nowych technologii to zazwyczaj te firmy, które najszybciej podążają za nowymi trendami – także w komunikacji biznesowej.

W świetle wyników badań trudno wyróżnić dominację jednego modelu organizacyjnego działań PR. Firmy równie chętnie powierzają te działania wewnętrznym specjalistom ds. PR (lub całym działom), jak też realizują działania PR własnymi siłami ze wsparciem zewnętrznej agencji. Czasem również działania te są powierzane pracownikom, którzy w codziennej pra-cy zajmują się innymi działaniami, jako dodatkowy zakres obowiązków. Warto zaznaczyć, iż na całokształt PR przeznaczane jest średnio 22 proc. budżetu marketingowego.

Wyk.22 Proszę wskazać w jaki sposób zorganizowana jest w Pana/i firmie działalność Public Relations?


Wyk.23 Przy pomocy, jakich metod dokonują Państwo pomiaru efektów PR w firmie?
Procenty nie sumują się do 100 – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.


Królestwo wycinka
Niecała połowa firm (48 proc.) mierzy efekty prowadzonych przez siebie działań PR, zajmując się przeważnie zbieraniem i analizowaniem wycinków prasowych. Szersze badania ilościowe lub jakościowe prowadzi mniej niż jedna piąta badanych przedsiębiorstw z sektora nowych technologii.

Firmy, które prowadzą działania PR, potrafią jednak wskazać ich pośrednie rezultaty – ich zdaniem, realizacja tych działań przekłada się na wzrost zapytań ofertowych i większe zamówienia od obecnych klientów. Co ciekawsze, wzrost rozpoznawalności firmy przekłada się także na działania komunikacyjne podwykonawców, którzy podkreślają fakt współpracy z tą właśnie firmą – zaczyna być ona znana.
 
Wyk. 24 Jakie wskaźniki efektywności prowadzonych działań PR udało się Panu/i zaobserwo-wać w firmie?


Procenty nie sumują się do 100 – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

PR 2.0
Połowa firm korzysta z narzędzi public relations on-line, natomiast druga połowa z tych narzędzi nie korzysta i nie zamierza tego robić. Może się to wydawać zaskakujące, gdyż firmy z sektora nowych technologii, jak mało które, chętnie sięgają po wszelkie nowinki techniczne (do których można też zaliczyć wykorzystanie internetu w działaniach PR).

Wyk 25. Czy w prowadzonych działaniach PR wykorzystują Państwo działania PR on-line?


Respondenci, którzy korzystają z PR on-line, poproszeni o spontaniczne wymienienie stoso-wanych narzędzi, najczęściej wskazują na: serwisy www, wysyłkę materiałów informacyjnych do mediów, biura prasowe i newslettery. Te narzędzia to domena pierwszego etapu rozwoju public relations w internecie. Trend określany mianem Web 2.0 (czyli narzędzia ułatwiające bezpośrednią, symetryczną komunikację z indywidualnymi odbiorcami – takie jak blogi, serwisy społecznościowe) jest jeszcze niewidoczny w działaniach PR firm - zaledwie dwie z badanych firm prowadzą firmowe blogi. Współcześnie coraz więcej jest firm, które posiadają witrynę internetową, ale staje się ona już takim naturalnym narzędziem, że niektóre firmy pomijają stronę www wśród wskazywanych przez siebie narzędzi.
 
Wyk 26 Jakie narzędzia PR on-line wykorzystuje Państwa firma? 


Procenty nie sumują się do 100 – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Udział w sieciach społecznościowych i specjalistycznych forach dyskusyjnych, budowanie własnych społeczności, udział w grach sieciowych on-line – to w świetle tych wyników kwe-stia dość odległej przyszłości. Mija się to całkowicie z potrzebami dziennikarzy specjalizujących się w tematyce nowych technologii, którzy przyznali, że internet w jego różnych przejawach (blogi, fora, sieci społecznościowe, itd.) jest dla nich jednym z głównych źródeł informacji.

II. Dziennikarze
Dziennikarz najlepszym przyjacielem PR-owca...
Podobnie jak dziennikarze, przedstawiciele firm postrzegają współpracę z dziennikarzami jako bardzo lub raczej dobrą – twierdzi tak prawie połowa badanych.
Wyk. 27 Jak Pan/i ocenia realizowaną przez firmę współpracę z dziennikarzami?


Prawie połowa badanych przedstawicieli firm uważa, że dziennikarze są przygotowani bardzo dobrze lub raczej dobrze pod kątem merytorycznym. Należy zwrócić uwagę na znacznie wyższy odsetek przedstawicieli firm, którzy nie potrafią ocenić współpracy z dziennikarzami – zapewne wiąże to się z nieregularnością prowadzonych działań PR (do której przyznało się prawie 40% respondentów).

Wyk.28 Proszę dokonać ogólnej oceny merytorycznego przygotowania dziennikarzy piszących o IT


Zbieżne są również opinie, co do wykorzystania przez dziennikarzy materiałów informacyj-nych pochodzących z firm – przedstawiciele firm wskazują, że jest to do 40%. W porównaniu z 30% podanymi przez ponad połowę dziennikarzy może to wskazywać na przekonanie środowiska dziennikarskiego o własnej niezależności i obiektywizmie.

Współpraca reklamowa kwitnie w najlepsze...
Wbrew temu, co twierdzą dziennikarze, ponad połowa przedstawicieli firm spotkała się z propozycjami dziennikarzy dotyczącymi zamieszczenia publikacji o firmie w zamian za kupno reklamy. Co więcej, chętnie z tego korzystają – przyznaje się do tego aż 60% firm, chociaż twierdzą, że robią to rzadko.

Wyk. 29 Czy korzysta Pan/i z propozycji wzajemnej redakcyjno-reklamowej współpracy ze strony mediów? 
Firmy tak samo jak dziennikarze zgadzają się, że wzrośnie rola wykorzystywania takich narzędzi PR, jak materiały informacyjne oraz wypożyczenia produktów do testów, natomiast zmaleje rola oficjalnych spotkań prasowych i imprez integracyjnych.Wyk. 30 Jak Państwa zdaniem w ciągu najbliższych dwóch lat zmieni się współpraca dzienni-karzy z działami PR? Które narzędzia będą wykorzystywane i w jakim stopniu?


Procenty nie sumują się do 100 – respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Ulubione media
Respondenci zostali również poproszeni o wymienienie najbardziej przez nich cenionych mediów gospodarczych i branżowych. Wśród mediów gospodarczych prym wiedzie Puls Biznesu, na który wskazało prawie 40% respondentów, natomiast na drugim miejscu jest Rzeczpospolita z prawie 30% wskazań. Nie jest to dziwne, gdyż obydwa te tytuły posiadają zespoły dziennikarzy specjalizujących się w tematyce nowych technologii oraz regularne dodatki poświęcone tematyce tego sektora.

Wyk.31 Najbardziej cenione media gospodarcze


Procenty nie sumują się do 100% - respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

W przypadku mediów branżowych zdecydowanie na czele znajduje się Computerworld (wskazuje na niego prawie jedna trzecia badanych), znacznie wyprzedzając pozostałe tytuły. Trzy kolejne media, które uzyskały podobną ilość wskazań, to Networld, CRN i Chip. Każde z nich ma inni profil. Networld specjalizuje się w zaawansowanych technologiach. CRN jest pismem przeznaczonym dla kanału dystrybucyjnego i resellerskiego w sektorze IT, natomiast Chip to pismo informatyczne przeznaczone raczej dla indywidualnych użytkowników. Odpowiedzi na to pytanie świadczą o tym, że przedstawiciele firm sięgają po czasopisma branżo-we o różnym profilu tematycznym, aby zasięgnąć możliwie najszerszych informacji.

Wyk 32 Najbardziej cenione media branżowe


Procenty nie sumują się do 100% - respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

III. Agencje

Kolejnym obszarem, ocenianym przez badanych, była współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami świadczącymi usługi public relations. Większość badanych firm – prawie dwie trzecie - nie ma doświadczeń w tego typu współpracy.

Wyk 33 Czy Pana/i firma współpracuje z agencją PR?


Zadania najczęściej powierzane agencjom to prowadzenie biur prasowych i organizacja spotkań dla prasy – zarówno tych mniej, jak i bardziej formalnych. Najrzadziej firmy pozbywają się na zewnątrz organizacji kampanii reklamowych i działań marketingu bezpośredniego.

Wyk. 34 Jakie działania Pana/i firma zleca do realizacji agencji/om?


Procenty nie sumują się do 100% - respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Agencje - czas na PR 2.0
Gdyby firma z branży nowych technologii zdecydowała się nawiązać współpracę z agencją, jej przedstawiciel najpierw poszukałby informacji na jej stronach internetowych i popytał znajomych z branży, którzy z agencjami już współpracują. Potwierdza to spotykane w wielu agencjach zjawisko, że zadowolony klient często przyprowadza kilku kolejnych. Zerknąłby też na portale branżowe, takie jak PRoto czy piar.pl, albo skorzystał z listy internetpr.pl. Okazuje się, że mało istotnym źródłem informacji jest prasa, zarówno gospodarcza, jak i branżowa – publikowane w niej teksty lub też rankingi mają dla badanych raczej niewielkie znaczenie.

Wyk.35 Proszę wskazać, w jaki sposób zasięgają Państwo informacji o interesujących Państwa agencjach PR?


Co ma znaczenie przy wyborze agencji PR
Najczęściej wskazywanym czynnikiem, branym pod uwagę przy podpisywaniu umowy z agencją public relations jest rekomendacja znajomych oraz cena za usługi. Jednakże z tych dwóch determinantów większe znaczenie dla respondentów posiada rekomendacja. W dal-szej kolejności często wskazywanymi czynnikami, które decydują o podpisaniu ww. umowy są eksperci, którzy współpracują z agencją oraz kreatywne pomysły jakimi może się ona po-chwalić. Spośród tych dwóch determinant, zdecydowanie większe znaczenie posiada fakt współpracy ze znanymi ekspertami. Ponieważ respondenci byli zgodni co do czynników, ja-kie wpływają na wybór agencji, są to zarówno dotychczasowe doświadczenie we współpracy z agencją, jak i doświadczenie agencji w realizacji projektów dla branży IT.

Znani i lubiani...
Respondenci spontanicznie wskazywali również nazwy agencji, które zaprosiliby do przetar-gu na obsługę public relations. Najwyższą liczbę wskazań, po 4, otrzymały agencje ITBC Communication oraz Rowland Communications. Pierwsza z tych agencji otrzymała również najwięcej wskazań dziennikarzy (7) jako najlepsza agencja, co potwierdza jej silną pozycję w sektorze nowych technologii. Z czołówki agencji najlepiej ocenionych przez dziennikarzy pojawiły się także Rowland Communications (4 wskazania w rankingu firm, 2 wskazania w rankingu dziennikarzy) oraz Sigma Poland (2 wskazania w rankingu firm, 2 wskazania w rankin-gu dziennikarzy). 
Wyk.36


Dodatkowych informacji na temat raportu udziela
dr Dariusz Tworzydło,
autor badań Zakład Public Relations Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
komentarzy:
2

Komentarze

(2)
Dodaj komentarz
05.09.2007
9:11:51
andust
(05.09.2007 9:11:51)
nie przesadzaj z trzema kropkami bo to jest az smieszne :)
02.09.2007
21:48:06
marketingowiec
(02.09.2007 21:48:06)
a gdzie jest tu metodologia...przecież to jest amatorszczyzna z podkarpacia...nie publikujcie tego chłamu.... ekspert
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin