.

Public relations w polskiej gospodarce

dodano: 
27.03.2007

Autor:

ZFPR z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową
komentarzy: 
0

Z raportu „Public Relations w polskiej gospodarce”, przygotowanego na zlecenie Związku Firm Public Relations przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że PR jest słabo znanym w Polsce obszarem działalności gospodarczej. PR często mylony jest z reklamą, marketingiem czy nawet doradztwem gospodarczym. Znaczenie PR-u jest często niedoceniane przez przedsiębiorców i menedżerów. Raport stanowi kompendium wiedzy na temat PR. Oprócz podstawowych definicji i pojęć z nim związanych, znalazła się w nim również charakterystyka rynku PR w Polsce, jego szacowana wielkość oraz udział tzw. income fee w przychodach agencji.

Raport zawiera także omówienie wyników badania, jakie IBnGR przeprowadził wśród największych polskich przedsiębiorstw, o sposobie realizacji przez firmy zadań związanych z PR. Analiza dotyczy między innymi budżetów PR krajowych przedsiębiorstw, udziału zleceń dla agencji zewnętrznych w tych budżetach oraz rodzajów najczęściej zamawianych przez firmy usług PR.

Bariery rozwoju PR w Polsce

Jedną z głównych przeszkód w upowszechnianiu PR-u jako sposobu budowania wizerunku firmy jest brak wiarygodnych mierników pozwalających ocenić skuteczność działań praktyków PR. Wśród istniejących metod możemy wymienić analizę treści zaoferowanego przekazu. Umożliwia ona uzasadnienie nakładów na PR, nie w oparciu o liczbę publikacji, ale na podstawie ich jakości. Metodę tę należy ocenić jako stosunkowo tanią i szybką w zastosowaniu, a ponadto – dającą zobiektywizowane wyniki i ułatwiającą rzetelną ocenę pracy PR-owskiej. Zarówno jednak teoretycy, jak i praktycy PR często bagatelizują kwestię rzetelnej analizy mediów.

Innymi metodami badania skuteczności działań PR jest monitorowanie opinii społecznych o kliencie (np. sondaże, ankiety itp.). Przeprowadzane są one jednak relatywnie rzadko, ze względu na ich wysoki koszt. Zaznaczyć należy, że stosowanie takich narzędzi zasadne jest wówczas, gdy firma prowadzi konsekwentną politykę w zakresie PR przez dłuższy czas, ponieważ dopiero po pewnym okresie można spodziewać się pożądanych i mierzalnych efektów.

Zniechęcenie potencjalnych klientów do powszechniejszego korzystania z usług agencji PR spowodowane jest również niekompetencją praktyków PR. Oferowany w Polsce wybór kursów, studiów zawodowych i podyplomowych w dziedzinie PR jest szeroki, jednak poziom kształcenia jest istotnie zróżnicowany. Często na rynku pojawiają się „pseudospecjaliści”, którym brakuje podstawowej znajomości zasad funkcjonowania mediów lub nawet umiejętności sprawnego wypowiadania się. Wielu praktyków PR nie potrafi różnicować przesyłanych informacji w zależności od specyfiki danego medium. Często brakuje również odpowiedniego warsztatu, aby zorganizować efektywną konferencję, czy też sprawnie przesłać informację prasową.

Badania przeprowadzone wśród dziennikarzy pokazują, że przeszkodą w kontaktach z praktykami PR jest ich natarczywość, która czasem bywa z założenia wpisana w strategię działania firmy. Wadę przekazywanych dziennikarzom informacji stanowi często ich reklamowy charakter, niemający postaci rzetelnego przekazu informacyjnego. Wiele, zwłaszcza mniejszych, agencji myli PR z promocją i działaniami marketingowymi.

Jako inną istotną barierę rozwoju branży PR w Polsce wymienić należy niedostateczne korzystanie z Internetu. Informacje w formie elektronicznej ze względu na łatwość ich edytowania są atrakcyjne dla mediów, a informacje zamieszczane w witrynach są dostępne dla bardzo szerokiej grupy odbiorców i stanowią efektywny sposób komunikacji zewnętrznej firmy. W Polsce jednak zakres stosowania Internetu przez praktyków PR wciąż jest jeszcze bardzo ograniczony.

Z badania „Internet w pracy dziennikarza” wynika, że dziennikarze szukając informacji o firmach bardzo często używają Internetu, lecz uważają poziom stron korporacyjnych za niski albo przeciętny. Nie pełnią one bowiem funkcji informacyjnych - za ich zawartość merytoryczną odpowiadają zazwyczaj głównie specjaliści od marketingu są więc jedynie atrakcyjne graficznie. Badanie ankietowe „Internet dla Public Relations”, które zostało przeprowadzone wśród praktyków PR wykazało, że jedynie w przypadku 44% witryn specjaliści PR biorą udział w ich tworzeniu. PR-owcy nie mają zatem często wystarczającego wpływu na treści zamieszczane na stronach internetowych. Badanie wykazało ponadto, że istnieją firmy, które nie dostrzegają konieczności zamieszczania informacji z zakresu PR na witrynie internetowej.

Zakres usług świadczonych przez agencje PR w Polsce

Większość agencji PR specjalizuje się w świadczeniu usług dla konkretnych działalności. Do najbardziej popularnych należą branże: IT, telekomunikacyjna, kosmetyczna, ubezpieczeniowa, bankowość i sektor finansowy, farmacja i ochrona zdrowia, motoryzacja. Do mniej popularnych należą: przemysł spożywczy, paliwowo-energetyczny, odzieżowy, budownictwo, marketing polityczny, kultura i sztuka, media, produkcja i sprzedaż alkoholi, prowadzenie kampanii społecznych i informacyjno-edukacyjnych (organizacje non-profit), sport, ekologia.

Wśród firm świadczących pełny zakres usług w dziedzinie Public Relations, do najchętniej wymienianych w ofercie działań należą:
• Kreowanie koncepcji komunikacyjnej klienta, współtworzenie wizerunku,
• Relacje z mediami,
• Monitoring prasy,
• Lobbing,
• Studio graficzne, produkcje fotograficzne oraz inne materiały wspomagające,
• Zarządzanie wizerunkiem marki,
• Organizowanie wydarzeń specjalnych, społecznych i biznesowych,
• Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
• Komunikacja wewnętrzna.

Do rzadziej wymienianych usług w ofercie polskich przedsiębiorstw należą:
• Sponsoring,
• Badania rynkowe,
• Monitoring oraz analiza reklam i ogłoszeń,
• Akcje mailingowe i telemarketingowe.

Wielkość rynku usług PR w Polsce

Szczegółowe przeprowadzenie analizy wskaźników ekonomicznych rynku usług PR w Polsce napotyka na kilka przeszkód, np. brak wyodrębnienia branży PR w danych Głównego Urzędu Statystycznego. W obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności sektor PR mieści się w klasie Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Oznacza to, że precyzyjne wyodrębnienie szczegółowych danych stricte dla branży PR jest praktycznie mało wykonalne. Nie jest więc możliwe dokonanie dokładnej analizy obrotów branży i diagnozy jej sytuacji ekonomicznej przy wykorzystaniu danych GUS.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przeprowadził badanie wielkości rynku PR w Polsce w 2003 roku. Wielkość ta została przez IBnGR zdefiniowana jako wartość przychodów uzyskanych przez firmy ze sprzedaży usług PR. W tym celu przeprowadzono wywiady ankietowe i telefoniczne z przedstawicielami czołowych firm PR w Polsce. Badaniem objęto ponad 40 podmiotów, nie wszystkie jednak zgodziły się podać potrzebne informacje. Najczęściej podawanym powodem odmowy uczestnictwa w badaniu była niejawność żądanych informacji oraz charakter prowadzonej przez firmę polityki informacyjnej. Dane finansowe z niektórych firm nie mogły jednak zostać pominięte w badaniu, ze względu na ich (prawdopodobnie) istotną pozycję rynkową. Brakujące dane zostały więc uzupełnione informacjami z innych źródeł. W szczególności zostały wykorzystane rezultaty badania przeprowadzonego przez Związek Firm Public Relations.

Po wstępnej weryfikacji i usystematyzowaniu uzyskanych liczb, dokonano ich agregacji, w wyniku której uzyskano szacunkową kwotę w wysokości 160 milionów złotych. Liczbę tą należy traktować jako wielkość rynku Public Relations w Polsce w 2003 roku. Należy jednak zaznaczyć, że powyższa wartość może być obarczona pewnym marginesem błędu spowodowanym niekompletnością i niedoskonałością informacji uzyskanych od firm.

Na podstawie powyższego rezultatu można wyciągnąć wniosek, że średnia wartość przychodów firmy w sektorze PR w 2003 roku wyniosła blisko 4 mln złotych. Należy również zwrócić uwagę, że wartość średniej jest nieco zawyżana przez fakt, iż trzy największe firmy PR generują blisko 30% przychodów ze sprzedaży usług PR.

Na podstawie wyników badania oszacowano również tzw. „Income Fee” (IF) sektora PR w Polsce. Zostało ono zdefiniowane jako wartość przychodów ze sprzedaży usług PR pomniejszone o koszty refakturowane na klienta. Innymi słowy, oznacza ono wartość honorariów uzyskanych przez firmy PR za świadczone usługi po zsumowaniu z prowizjami od poniesionych kosztów zewnętrznych. Na podstawie rezultatów przeprowadzonego badania IBnGR oszacował, że wartość Income Fee w branży PR w Polsce kształtuje się na poziomie 40 – 45%. Oznacza to, że w ten sposób określona wielkość rynku ma wartość 65 – 70 mln złotych. Należy także podkreślić, że pojęcie Income Fee jest dość szerokie - w ankietowanych przez IBnGR firmach pojawiła się różnorodność jego interpretacji. Trzeba również wyraźnie zaznaczyć, iż firmy PR nie są zainteresowane podawaniem wartości współczynnika IF, ewentualnie skłaniają się do jego zawyżania. Z tego też powodu rezultaty badania mogą być nieznacznie zniekształcone. Większość firm PR w Polsce stanowią agencje skupiające się głównie na działalności pośredniczącej. Polega ona w zasadzie na budowaniu relacji między klientami a mediami/innymi firmami, dzięki temu klienci uzyskują poprawę swojego wizerunku bądź sytuacji ekonomicznej. W praktyce oznacza to, że tego rodzaju firmy PR charakteryzują się niskim udziałem współczynnika Income Fee, gdyż koszty podejmowanych działań są w znacznej mierze ponoszone przez klienta.

Bez względu na przyjętą metodologię szacowania, wielkość rynku PR w Polsce nie jest wartością o dużym znaczeniu gospodarczym. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że jest on dynamicznie rozwijającą się częścią gospodarki. Przewiduje się, że jego wartość będzie zmieniała się w tempie kilkunastu procent rocznie. Zasadniczy wpływ będzie miał prognozowany na najbliższe lata stabilny wzrost polskiej gospodarki, a tym samym wzrost znaczenia usług wspomagających operacyjną działalność gospodarczą. Korzystna koniunktura zostanie dodatkowo wsparta wielkością polskiej gospodarki, co w naturalny sposób wpłynie na wzrost obrotów rynku PR.

Do rozwoju sektora PR przyczyni się także dokonująca się stopniowo zmiana w postrzeganiu użyteczności branży PR, która jak na razie jest doceniana przede wszystkim przez duże przedsiębiorstwa. W miarę wzrostu konkurencji w niemal wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, kształtowanie wizerunku firmy będzie nieodłącznym warunkiem uzyskania korzystnej pozycji rynkowej.

Public relations w sektorze przedsiębiorstw

W grupie badanych przedsiębiorstw, 64% zatrudnia pracowników, których zadaniem jest realizacja zadań PR. W 42% badanych firm istnieje specjalna komórka organizacyjna – dział PR, natomiast w 22% firm pracownicy ci zatrudnieni są na stanowiskach „specjalista PR”. W działach PR zatrudnione są średnio cztery osoby, przy czym liczba ta jest zróżnicowana – od jednej do siedemnastu osób. Równie popularne jak prowadzenie działań PR we własnym zakresie jest zlecanie tego typu usług „na zewnątrz”. W roku 2003, w grupie badanych firm 55% wykorzystywało outsourcing jako sposób realizacji zadań PR. W tym 32% korzystało tylko z usług wyspecjalizowanych agencji PR; 17% deklaruje, że korzystało tylko z usług indywidualnych doradców PR; natomiast 6% korzystało zarówno z usług agencji PR, jak i doradców.

Realizacja zadań PR przez przedsiębiorstwo samodzielnie (przez dział PR lub specjalistów PR) nie wyklucza korzystania z usług agencji lub doradców zewnętrznych. W grupie firm, które mają w swojej strukturze dział PR lub zatrudniają specjalistów PR ponad 2/3 zleca dodatkowo usługi PR na zewnątrz.

Firmy, w których nie funkcjonuje dział PR ani nie są zatrudnieni pracownicy na stanowisku „specjalista PR”, nawet jeśli współpracują z firmami zewnętrznymi, realizują także samodzielnie zadania PR. W badanej próbce, 33% przedsiębiorstw realizuje tego typu zadania poprzez dział marketingu, a 6% poprzez dział promocji. Oznacza to, że PR w polskich przedsiębiorstwach dość często „doczepiany” jest do działań o innym charakterze, co w praktyce często oznacza marginalizowanie jego znaczenia.

Według informacji zebranych w czasie badania, krajowe firmy najczęściej stosują „mieszaną” metodę realizacji zadań PR. Oznacza to, że odpowiednie działania prowadzone są zarówno przez pracowników firmy, jak i przez agencje lub doradców zewnętrznych. Takie rozwiązanie wybiera co drugie przedsiębiorstwo. Warto zwrócić uwagę, że dodatkowo z usług agencji zewnętrznych chętniej korzystają firmy, które mają własny dział PR lub zatrudniają specjalistów PR niż firmy, które zadania PR realizują poprzez dział marketingu lub dział reklamy. Oznacza to więc, że występowanie w strukturze organizacyjnej firmy wyspecjalizowanego działu PR lub zatrudnianie w firmie specjalistów PR jest, wbrew pozorom, czynnikiem sprzyjającym zlecaniu części zadań PR na zewnątrz.

Wyjaśnienie tego paradoksu jest proste. Jeśli bowiem w firmie istnieje dział PR, to firma rzeczywiście realizuje tego typu zadania, a zatem zleca część zadań agencjom zewnętrznym. Jeśli natomiast PR jest realizowany przez dział marketingu (w którym często pracownicy mają niewielką wiedzę na temat PR), zadania PR realizowane są w bardzo ograniczonym zakresie, a czasem w ogóle – w takiej sytuacji nie ma czego zlecać wyspecjalizowanym agencjom PR.

Badanie wskazało także, że 46% przedsiębiorstw realizuje zadania PR tylko we własnym zakresie – 24% wykorzystuje do tego dział marketingu lub dział reklamy, 12% dział PR, a 10% pracowników zatrudnionych jako specjalistów PR (ale nie w dziale PR). Istotne wydaje się to, że więcej firm z tych, które same realizują zadania PR, robi to poprzez działy marketingu i reklamy niż poprzez wyspecjalizowanych i zatrudnionych specjalnie do tego celu pracowników. Oznacza to, że w dużej części polskich przedsiębiorstw kwestie związane z odpowiednim PR są nadal niedoceniane. Najmniej liczną grupę firm stanowiły te, w których zadanie PR są w całości realizowane poza firmą – przez agencje PR lub indywidualnych doradców PR. Udział tych firm wynosi 4%. Zazwyczaj są to firmy, które zadania PR realizują sporadycznie (np. zorganizowały jednorazową imprezę dla pracowników lub klientów).

W grupie firm, które nie korzystają z usług agencji zewnętrznych ani z usług indywidualnych doradców PR, blisko 40% deklaruje zamiar rozpoczęcia takiej współpracy w roku 2005. Choć nie należy oczekiwać, że wszystkie tego typu deklaracje zostaną zrealizowane, to wyniki badania dają podstawy do oczekiwania dalszego wzrostu zainteresowania usługami agencji PR ze strony sektora przedsiębiorstw. Oznacza to dobre perspektywy rozwoju rynku w roku 2005 i, jeśli trend ten zostanie utrzymany, w latach kolejnych.

W grupie tych przedsiębiorstw, które korzystają z usług agencji PR lub indywidualnych doradców PR największą popularnością cieszą się dwa rodzaje usług: kształtowanie relacji z mediami (80% wskazań) oraz organizacja imprez i wydarzeń specjalnych (77% wskazań). Z innych rodzajów usług PR przedsiębiorstwa korzystają rzadziej – na przykład przygotowanie strategii komunikacyjnej wskazało 36% ankietowanych, podobnie jak pomoc w komunikacji kryzysowej. Struktura popytu na poszczególne rodzaje usług PR jest stosunkowo stabilna i nie powinna zmienić się w roku 2005. Jednak na trzecim miejscu znalazło się w tym przypadku organizowanie kampanii społecznych i działania z obszaru odpowiedzialności społecznej biznesu (40%).

Widoczna jest również tendencja wzrostowa wartości budżetów PR polskich przedsiębiorstw, która jest kolejnym argumentem przemawiającym za dobrymi perspektywami rozwoju branży PR w najbliższym czasie. Przedsiębiorcy zostali także zapytani, w jaki sposób rozdysponowany jest budżet pomiędzy działania własne a zlecenia dla zewnętrznych agencji lub indywidualnych doradców PR. W tym przypadku także widoczne jest duże zróżnicowanie – w wielu firmach całość budżetu wykorzystywana jest przez wewnętrzny dział PR, a w wielu innych 100% środków kierowanych jest „na zewnątrz”. Średnio w roku 2003, w badanej próbce, około 1/3 swoich budżetów PR przedsiębiorstwa przeznaczały na zlecenia dla agencji lub doradców zewnętrznych.

Europejski rynek PR

Branża PR w Wielkiej Brytanii we współczesnym znaczeniu zaczęła się rozwijać po zakończeniu drugiej wojny światowej. Według szacunków organizacji branżowych, rynek PR w Wielkiej Brytanii jest obecnie drugim największym na świecie rynkiem PR po Stanach Zjednoczonych. W roku 2003 prywatne i publiczne przedsiębiorstwa i organizacje w Wielkiej Brytanii wydały na usługi PR około 2,5 miliarda funtów. Rok wcześniej Income Fee stu największych przedsiębiorstw sektora osiągnął łączną wartość około 510 milionów funtów.

Obecnie w Wielkiej Brytanii działa około 2800 agencji. Najczęściej są to firmy małe, kilkuosobowe, rzadziej średnie. Największymi i zarazem jednymi z bardziej znanych agencji są: Bell Pottinger Communications, Citigate, Edelman, College Hill Associates, The Red Consultancy, Beattie Media, Harrison Cowley, Firefly Communications, Lansons Communications, Lewis Communications. Trzy pierwsze w 2002 roku zatrudniały 686 osób. Większość agencji zgrupowana jest w Londynie. Największymi agencjami świadczącymi usługi głównie poza stolicą są: Battie Media, Harrison Cowley, Harvard Communications, Golley Plater Public Relations oraz Ptarmigan Consultants.

Działalność agencji PR należy do najbardziej dochodowych sektorów w Wielkiej Brytanii. W agencjach oraz w wewnętrznych działach PR w przedsiębiorstwach zatrudnionych jest około 40 tysięcy osób. Praca w branży PR postrzegana jest w Wielkiej Brytanii jako niezwykle prestiżowa i atrakcyjna. Świadczyć o tym może fakt, że praca na stanowisku specjalisty PR w roku 2003 znajdowała się na trzecim miejscu spośród zawodów deklarowanych przez absolwentów uczelni jako preferowane docelowe miejsce zatrudnienia. Ważną rolę w funkcjonowaniu brytyjskiego sektora PR odgrywają stowarzyszenia branżowe, zrzeszające agencje i pracowników PR, m.in. IPR i PRCA.

Niemiecki rynek PR należy do najlepiej rozwiniętych na świecie, a Niemców uznaje się za pionierów europejskiego PR-u (odpowiednie działy w niemieckich przedsiębiorstwach powstawały już na początku XX wieku). Głównym ośrodkiem rynku PR (trzeciego co do wielkości na świecie) jest Berlin. Szacuje się, że w branży PR w Niemczech zatrudnionych jest obecnie około 30 tysięcy osób, z których około 2/3 stanowią kobiety. Średni wiek pracowników agencji PR nieco przekracza 30 lat. Ponad 80% z nich posiada wyższe wykształcenie. Według niektórych prognoz do roku 2010 liczba pracowników sektora podwoi się. Według niektórych badań, niemieccy specjaliści PR preferują pracę dla przedsiębiorstw niż dla agencji PR. Mimo to, w agencjach PR zatrudnionych jest około 45% specjalistów z dziedziny PR, a w przedsiębiorstwach – około 29% ekspertów. Wnioskiem z tych danych może być zatem stwierdzenie, że praca na stanowisku specjalisty PR w przedsiębiorstwie postrzegana jest jako bardziej prestiżowa, ewentualnie bardziej perspektywiczna, niż w agencjach. Jednocześnie wydaje się, że zjawisko to jest wyrazem tendencji do wzrostu roli outsourcingu w branży PR w Niemczech. W Niemczech, podobnie jak w większości krajów, istnieją organizacje zrzeszające agencje Public Relations oraz ich pracowników. Do najważniejszych z nich należą GPRA, DPRG i DRPR.

Perspektywy rozwoju branży PR w Polsce

Wyniki badania przeprowadzonego przez IBnGR, które zostały przedstawione w raporcie, wskazują, że perspektywy rozwojowe branży PR są stosunkowo dobre. Przemawiają za tym następujące fakty:
• 40% przedsiębiorstw, które w latach 2003-2004 nie korzystały z usług agencji PR lub indywidualnych doradców PR deklaruje chęć takiej współpracy w roku 2005,
• w roku 2005 średnia wartość budżetu PR w grupie badanych przedsiębiorstw powinna być wyższa o około 13% niż w roku 2004,
• 30% badanych firm deklaruje chęć zwiększenia udziału outsourcingu w indywidualnych budżetach PR, podczas gdy zmniejszyć ten udział planuje tylko 8% przedsiębiorstw.

Jeśli deklaracje przedsiębiorstw zostaną rzeczywiście zrealizowane (nawet częściowo), to w najbliższych latach można spodziewać się wzrostu obrotów branży PR na poziomie co najmniej kilkunastu procent rocznie. Wyniki zaprezentowanego badania potwierdzają intuicyjne przekonanie, że polskie przedsiębiorstwa będą w coraz większym stopniu korzystały z usług wyspecjalizowanych agencji i doradców PR. Zlecanie tego typu usług „na zewnątrz” sprawia, że ich realizacja jest bardziej efektywna, a przedsiębiorstwo może skutecznie koncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Należy oczywiście pamiętać, że na rozwój branży PR będą także oddziaływały inne czynniki. Wymienić tu trzeba przede wszystkim sytuację makroekonomiczną, która na lata 2005 – 2006 zakłada utrzymanie się stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, koniunktura gospodarcza nie powinna więc być w tym czasie barierą rozwoju branży PR w Polsce, lecz czynnikiem sprzyjającym jej rozwojowi.

Krótka historia branży PR w Polsce sprawia, że nie jest ona jeszcze w pełni ukształtowana i w przyszłości nie można wykluczyć dokonywania się w niej dalszych przekształceń. Polegać one będą prawdopodobnie na konsolidacji mniejszych agencji, łączeniu się i tworzeniu większych grup kapitałowych. Procesy te zostaną wymuszone nasilającą się konkurencją wewnątrz sektora, a także rosnącymi wymaganiami i oczekiwaniami klientów, którym mniejsze podmioty nie są w stanie skutecznie sprostać. Branża firm PR jest, w ocenie Instytutu, zróżnicowana pod względem profesjonalizmu i jakości świadczonych usług. Efektem takiej sytuacji będzie w przyszłości eliminacja z rynku gorszych firm. Ich miejsce mogą zajmować nowe małe podmioty, z których tylko pewna część będzie w stanie utrzymać się na rynku przez długi czas.

Można się także spodziewać wzrostu zaangażowania dużych zagranicznych agencji PR na polskim rynku, który staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jednym z pozytywnych efektów tego zjawiska będzie szerszy niż do tej pory transfer tzw. know how od agencji zagranicznych do polskich agencji PR. Wynikiem tych procesów powinna być dalsza poprawa jakości oferowanych usług, a także rozszerzenie oferty krajowych agencji PR. Większy popyt na usługi PR ze strony sektora przedsiębiorstw wymusi na agencjach oferowanie nowych produktów i podnoszenie jakości dotychczas oferowanych. To z kolei będzie ułatwiać pozyskiwanie nowych klientów, a zatem pozwoli na jeszcze szybszy rozwój branży PR.

Źródło: www.zfpr.pl

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin