.

 

Badanie FOB: 7 na 10 pracowników pozytywnie ocenia działania swojego pracodawcy w czasie pandemii

dodano: 
15.04.2020
komentarzy: 
0

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadziło badanie na temat działań, jakie pracodawcy podjęli w obliczu pandemii koronawirusa. W ramach badania „Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań” realizowane inicjatywy ocenili również pracownicy.

Okazuje się, że prawie 80 proc. pracodawców wprowadziło różnego rodzaju rozwiązania, których celem jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem wśród personelu i klientów. Działania opierają się przede wszystkim na informowaniu o zagrożeniu (57 proc.), odpowiednim przygotowaniu miejsc pracy (54 proc.), ograniczeniu bezpośrednich kontaktów (45 proc.) oraz wprowadzeniu pracy zdalnej (40 proc.). FOB zaznacza również, że 26 proc. firm pomaga pracownikom w opiece nad dziećmi, a 6 proc. zapewnia potrzebującym wsparcie psychologiczne.

O przedstawionych wyżej działaniach mówili przede wszystkim pracownicy największych firm, zatrudniających ponad 500 osób. Jednak tylko połowa ankietowanych z tego typu miejsc pracy uważa, że wprowadzone rozwiązania są wystarczające. Najlepiej oceniane były za to działania mikroprzedsiębiorstw – pozytywnie ich działania oceniło prawie trzy czwarte badanych. Generalnie pozytywnie działania swojego pracodawcy ocenia siedmiu na dziesięciu pracowników. 45 proc. ankietowanych postrzega je jako dobre i bardzo dobre.

FOB zwraca także uwagę na problem redukcji zatrudnienia – z taką sytuacją zetknęło się 8 proc. ankietowanych. Organizacja pozytywnie ocenia jednak fakt, że 21 proc. pracodawców wysyła swój personel na płatne urlopy wypoczynkowe, a 12 proc. na urlopy bezpłatne. Zdaniem FOB oznacza to, że firmy starają się unikać drastycznych rozwiązań, takich jak zwolnienia.

W badaniu zapytano również, czy firmy prowadzą wystarczające działania wspierające otoczenie – pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 60 proc. ankietowanych. Najlepiej inicjatywy te oceniają pracownicy mikrofirm (70 proc.). Gorzej jest w przypadku większych pracodawców: ci zatrudniający ponad 500 osób uzyskali 58 proc. pozytywnych odpowiedzi, a liczący od 250 do 499 pracowników – 52 proc. Średnio 63 proc. badanych uważa, że wyzwaniem jest w tym przypadku komunikacja wewnętrzna dotycząca podejmowanych inicjatyw – co drugi ankietowany nie wie, czy ich pracodawca realizuje tego typu dodatkowe działania.

Pozytywne działania pracodawców częściej dostrzegały osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę. Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych częściej dostrzegali za to działania negatywne, takie jak wysyłanie na przymusowe urlopy. FOB zauważa, że może to oznaczać gorsze warunki pracy tych osób.

Połowa badanych wskazała również, że ich stanowisko związane jest z koniecznością bezpośredniego kontaktu z wieloma osobami. 80 proc. z nich przyznało, że otrzymało od pracodawców dodatkowe zabezpieczenia, a zdaniem dwóch na trzech ankietowanych zapewniło im to bezpieczeństwo.

„Pandemia koronawirusa stała się prawdziwym testem szybkości działania, odwagi i odpowiedzialności, na poziomie indywidualnym, naszego najbliższego otoczenia, ale też testem tego, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, sprawdzianem dla różnego rodzaju instytucji, organizacji i oczywiście biznesu. Pandemia i jej konsekwencje gospodarcze obnażyły również wszystkie bolączki rynku pracy. Wyniki naszego badania pokazują, jak potrzebne są rozwiązania wzmacniające stabilność zatrudnienia oraz rzetelna komunikacja, zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Bardzo potrzebne już dziś jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą oddalić w czasie czy zminimalizować negatywne konsekwencje pandemii na rynku, których wszyscy się obawiamy np. w postaci zwolnień” – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. „Firmy stoją więc teraz przed poważnym zadaniem, jak zapewnić ciągłość działania, przetrwać kryzys, ale i jak skutecznie przygotować się na funkcjonowanie po pandemii. Czy i w jakim stopniu będą się sprawdzać ich strategie biznesowe, w tym te dotyczące zaangażowania społecznego, czy będą adekwatne w zmienionej rzeczywistości? Patrząc na dzisiejsze wspaniałe szerokie zaangażowanie zarówno na poziomie indywidualnym, jak i aktywność biznesu, trzeba jednak pamiętać, że działania filantropijne, choć bardzo potrzebne i ważne, są tylko elementem systemowego podejścia do CSR. Ten sprawdzian, także z odpowiedzialności społecznej dopiero się zaczął” – dodaje Strzelczak. (ak)

O badaniu:

Badanie „Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań” przeprowadziło ARC Rynek i Opinia na zleceniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zrealizowane zostało od 25 marca do 30 marca 2020 roku metodą CAWI na losowej próbie Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania oraz regionu (N = 1019).

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin