.

Działania CSR zwiększają zaangażowanie pracowników. FOB prezentuje wyniki z badania „Menedżerowie CSR”

dodano: 
12.10.2020
komentarzy: 
1

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało wyniki nowej edycji badania „Menedżerowie CSR”, które sprawdza zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Tegoroczna edycja ukazała się w 20-lecie istnienia FOB i związanych z tym obchodów „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, których partnerem jest firma LPP. Poprzedni raport „Menedżerowie CSR” ukazał się w 2015 roku.

Czytaj także: Adrenalina, poczucie sensu i zmienianie świata, czyli o satysfakcji w CSR

Jak wynika z badania, CSR jest stałym i niezbędnym elementem funkcjonowania biznesu w Polsce – tyczy się to szczególnie dużych firm i międzynarodowych korporacji. Według badanych menedżerów trzeba zwracać uwagę m.in. na to, co dzieje się na rynku, na oczekiwania konsumentów i lokalnych społeczności oraz zmiany w przepisach, w ramach których mają funkcjonować firmy. Większość ankietowanych (87 proc.) wskazuje, że CSR wpłynął na sposób prowadzenia działalności biznesu. FOB podkreśla, że żadna z pytanych osób nie wskazała przy tym pytaniu odpowiedzi „zdecydowanie nie”. W porównaniu z rokiem 2015 odsetek osób, które odpowiedziały twierdząco wzrósł o 6 punktów procentowych.

70 proc. ankietowanych wskazało również, że biznes pozytywnie wpłynął na rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce. Badani najczęściej wskazywali na kwestie takie jak wykluczenie cyfrowe (53 proc.), braki w edukacji (53 proc.), niezdrowy tryb życia (47 proc.) czy dyskryminacja (37 proc.), której ranga zwiększyła się w porównaniu do badania sprzed pięciu lat. Zdaniem przepytywanych menedżerów CSR biznes wpłynął także na rozwiązywanie problemów środowiskowych (59 proc.). Najbardziej docenianymi osiągnięciami są zmniejszenie nadmiernej produkcji plastiku (63 proc.), redukcja nadmiernego zużycia wody (56 proc) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych (56 proc).

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl

Kolejną poruszoną kwestią było znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm. 94 proc. badanych wskazało, że w ciągu ostatnich pięciu lat rola CSR-u wzrosła, a jedynie zdaniem 6 proc. nie nastąpiła na tym polu żadna zmiana. Autorzy zaznaczają, że żadna z pytanych osób nie stwierdziła, że znaczenie to w jakikolwiek sposób spadło. 80 proc. ankietowanych uznało również, że od 2015 roku nastąpiła integracja wartości CSR z biznesową działalnością firm, a w przypadku 2/3 z nich proces ten doprowadził do wzmocnienia ich pozycji w organizacji.

Jakie czynniki wpłynęły na popularyzację idei zrównoważonego rozwoju w firmach? Ankietowanie wskazywali przede wszystkim na zaangażowanie pojedynczych pracowników, w tym kadry zarządzającej (59 proc.), obecność międzynarodowych korporacji w Polsce (59 proc.) – autorzy raportu przypominają, że ten czynnik znalazł się na pierwszym miejscu w 2015 roku (prawie 80 proc.). Pytani menedżerowie wskazali także, że wzrosło zainteresowanie mediów tematem CSR-u, przy czym przeszkadza im częste łączenie tej kwestii w prasie z działalnością sponsorską, co obniża wiarygodność tych przekazów.

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl

Ankietowani odpowiedzieli również o głównych przeszkodach, jakie firmy mają z wprowadzaniem działań CSR. Najczęściej wskazywane były problemy takie jak: rozumienie CSR-u w kategorii działań sponsoringowych (54 proc.), brak zrozumienia idei przez kadry zarządzające (54 proc.) oraz brak odpowiedniej edukacji tych osób (44 proc.).

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl

FOB zwraca także uwagę na dane, jakie pozyskało podczas przygotowania raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wynika z nich, że w ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł odsetek firm posiadających strategię CSR – w roku 2015 taki dokument miało 38 proc. organizacji zgłaszających się do raportu, a w roku 2019 było to już 75 proc. przedsiębiorstw. Autorzy zaobserwowali także większe zaangażowanie pracowników w realizację działań CSR.

Czytaj także: Rekordowa liczba działań CSR w 18. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

FOB spytał także menedżerów CSR o zakres ich kompetencji. Okazuje się, że odpowiadają oni m.in. za przygotowanie strategii w tym obszarze, jej integrację ze strategią biznesową i spójność ze strategią grupy oraz jej monitorowanie, certyfikację produktów i organizacji, raportowanie niefinansowe, zgodność działań firmy z prawem w zakresie tematów społecznych i środowiskowych, czy etykę w organizacji. Z raportu wynika również, że w ciągu ostatnich pięciu lat konieczność nabycia nowych kompetencji z związku z nowymi zadaniami zgłosiło 80 proc. menedżerów i menedżerek CSR. Dla 89 proc. ankietowanych w tym czasie zwiększył się też ich zakres zadań.

Za najbardziej przydatne narzędzia w pracy uznano wolontariat pracowniczy (39 proc.), dialog z interesariuszami (33 proc.) i programy prośrodowiskowe (31 proc.). Narzędzia wykorzystywane w zbyt małym stopniu to zdaniem badanych dialog z interesariuszami (52 proc.), zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw (41 proc.) i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy (38 proc.). Z kolei skuteczność działań sprawdza się przede wszystkim przez analizę własnych wskaźników dotyczących realizacji strategii CSR (69 proc.), badania opinii (43 proc.) i ewaluację efektów podejmowanych działań na poziomie adresatów (40 proc.).

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl

Najczęściej wskazywanymi korzyściami z prowadzenia działań CSR były podniesienie poziomu zaangażowania pracowników (56 proc.), zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej (54 proc.) oraz podniesienie poziomu świadomości pracowników w zakresie etyki (41 proc.).

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl

Zdaniem badanych w czasie pandemii wzrosło znaczenie CSR-u w kwestiach pracowniczych (67 proc.) oraz tych, związanych z działaniami na rzecz społeczności lokalnych lub działaniami filantropijnymi (52 proc.). Nie zmieniła się za to rola społecznej odpowiedzialności biznesu w przypadku zarządzania różnorodnością i kwestiach środowiskowych. 39 proc. ankietowanych wskazało również, że pandemia nie doprowadzi do trwałej zmiany postrzegania CSR-u w organizacjach. Badani uważają za to, że w ciągu kilku najbliższych lat zwiększy się znaczenie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firm dla inwestorów (85 proc.), klienci będą wywierali coraz większy nacisk na firmy w kierunku oferowania produktów i usług społecznie odpowiedzialnych (76 proc.), a modele biznesowe firm zmienią się w kierunku spełniania wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym (71 proc.). Menedżerowie CSR wskazują też, że biznes powinien bardziej zaangażować się w ograniczanie zmian klimatycznych (83 proc.). Z kolei za największy problem we wprowadzaniu CSR-u w Polsce uznają kryzys ekonomiczny (83 proc.).

Źródło: odpowiedzialnybiznes.pl

Z pełnym raportem można zapoznać się na stronie. (ak)

O badaniu:

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów internetowych CAWI na 54 menedżerach i specjalistach CSR, z czego 80 proc. reprezentowało firmy zatrudniające powyżej 250 osób, 15 proc. – firmy średnie, a 6 proc. – małe. Dodatkowo wykorzystano dane pozyskiwane podczas naboru praktyk do raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w edycjach 2015 i 2019, w których zebrano dane od odpowiednio 157 i 215 firm. Badanie ankietowe uzupełnione zostało wywiadami pogłębionymi zrealizowanymi z 12 menedżerami i menedżerkami CSR firm działających w Polsce. Badanie ankietowe zostało zrealizowane w dniach 6 sierpnia – 4 września 2020 roku.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin