.

Dostrzegamy innycH Ludzi

dodano: 
25.10.2007

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

DHL Express (Polska)

Projekt „Dostrzegamy innycH Ludzi” został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2006. Dobre przykłady”.

Podmiot realizujący
DHL (Express) Poland

Tytuł projektu
Program Wolontariatu Pracowniczego - Dostrzegamy innycH Ludzi

Cele i założenia
Podejście firmy DHL do społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na globalnej koordynacji całej Grupy Deutsche Post Word Net (DPWN). Firma DHL obecna w 220 krajach i terytoriach zależnych na świecie najskuteczniej realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu wykorzystując swoje doświadczenie logistyczne i transportowe.

Zaangażowanie pracowników firmy i silne więzi z lokalnymi społecznościami umożliwiają im świadczenie pomocy zawsze wtedy, gdy jest ona potrzebna.
Dlatego w sierpniu 2006 roku uruchomiono w firmie DHL Express Program Wolontariatu Pracowniczego pod nazwą „Dostrzegamy Innych Ludzi”, w ramach którego firma nagradzała najlepsze projekty wolontariackie zgłaszane przez pracowników. 
Celem projektu „Dostrzegamy innycH Ludzi” było przede wszystkim zachęcanie pracowników do pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnych, w których pracownicy mieszkają i pracują. Program daje możliwość rozwoju zainteresowań pracowników, którzy mogą realizować swoje pasje, jednocześnie integrując się wokół słusznej sprawy.

Grupy docelowe
Program Wolontariatu Pracowniczego „Dostrzegamy Innych Ludzi” adresowany jest do wszystkich pracowników firmy. Polega na zgłaszaniu przez pracowników autorskich projektów pomocy, na zasadach wolontariatu, społecznościom lokalnym, szkołom, świetlicom przyszkolnym, instytucjom charytatywnym, instytucjom pomocy społecznej, organizacjom pozarządowym i innym organizacjom pożytku publicznego. Pracownik nawiązuje współpracę z wybraną przez siebie organizacją, z którą realizuje własny projekt wolontariatu.
Projekty można zgłaszać indywidualnie lub grupowo. Zakres zgłaszanych projektów wolontariackich powinien dotyczyć obszarów edukacji, nauki i wychowania. Pracownik zgłaszający projekt wypełnia specjalny formularz, w którym określa na czym będzie polegała jego praca wolontariacka, z jaką instytucją będzie współpracował jako wolontariusz, jakie działania podejmie on w ramach projektu oraz jakie koszty związane są z jego realizacją.
Wypełnione formularze trafiają do Komisji Programu, w skład której wchodzi zarząd oraz przedstawiciele działów Komunikacji oraz Jakości i Środowiska. Komisja Programu na podstawie określonych w Regulaminie Programu kryteriów, nagradza cztery najlepsze projekty.

Opis projektu
W ramach programu wolontariatu pracowniczego „Dostrzegamy innycH Ludzi” firma DHL przeznacza środki pieniężne na realizację autorskich projektów zgłoszonych przez pracowników.

Hasło projektu wybrane zostało przez pracowników w drodze konkursu. Wypełnione formularze z propozycjami pracowników trafiają do komisji programu, w skład której wchodzi zarząd, przedstawiciele działów komunikacji oraz jakości i środowiska. Zgłaszane projekty, powinny dotyczyć edukacji, nauki i wychowania.

Na przełomie 2006/2007 zrealizowano 4 projekty wolontariackie, w których wzięło udział 13 pracowników, przekazano na nie także 10 tysięcy złotych. Obejmowały m.in.: opiekę i pomoc podopiecznym z Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego „Dom pod Sosnami”; współpracę z dziećmi ze świetlicy środowiskowej „Nasz Klub”, „Żeglarstwo dla niepełnosprawnych” - integracyjny biwak survivalowy z udziałem dzieci niepełnosprawnych umysłowo z Fundacji „Dr. Clown” oraz edukację dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego „Sprawni i odważni”.

Opieka i pomoc podopiecznym z Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego „Dom pod Sosnami” w Otwocku - projekt Dominiki Koturbasz - DHL Warszawa

W Ośrodku, z którym Dominika przyjaźni się już ponad rok przebywa obecnie 15 dorosłych osób niepełnosprawnych umysłowo. Fundacja "Revita", która wspiera Ośrodek jest w stanie zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby podopiecznych. Brakuje funduszy na terapeutę, materiały warsztatowe etc. Opiekunowie podkreślają, że największą radość sprawia wychowankom przebywanie z innymi ludźmi, którzy poświęcają im trochę uwagi. Dominika wraz z kolegami i koleżankami z DHL (Ola Panasiuk - Zakupy, Ola Figiel - Operacje, Mirek Olkowicz - Operacje i Kasia Świętorecka- HR) zorganizowała zajęcia plastyczne połączone z przedświąteczną aukcją na rzecz Ośrodka oraz wyjazd do kina IMAX na film przyrodniczy.

„Uczyć, bawić zawierać przyjaźnie”- współpraca z dziećmi ze świetlicy środowiskowej „Nasz Klub” w Jaraczewie - projekt Doroty Witulskiej-Wójcik - DHL Piła

Świetlica środowiska "Nasz Klub" w Jaraczewie to miejsce, w którym prowadzona jest działalność kulturalna dla dzieci. Dorota jest zaprzyjaźniona z Naszym Klubem od 2002 roku. W ramach projektu Dorota zorganizowała dla dzieci zabawę Andrzejkową, przeprowadziła przedświąteczne zajęcia plastyczne, podczas których dzieci własnoręcznie wykonały kartki świąteczne oraz przygotowała Jasełka. W przyszłym roku planowane jest zorganizowanie Balu Karnawałowo-Walentynkowego, natomiast na wiosnę turniej tenisa stołowego.

„Żeglarstwo dla niepełnosprawnych” - integracyjny biwak survivalowy z udziałem dzieci niepełnosprawnych umysłowo z Fundacji Dr. Clown - projekt Tomasza Januszewicza - DHL Toruń

Pasją Tomka jest żeglarstwo. Należy on do Yacht Klubu w Toruniu oraz współpracuje z Fundacją "Dr. Clown" opiekującą się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. W ramach swojego projektu Tomek wraz z opiekunami fundacji zorganizował biwak z marszem na orientację, w tym zajęcia survivalowe (rozpalanie ogniska, budowa szałasu, przyrządzenie posiłku).

W planach na przyszły rok znajduje się również nauka pływania, szkolenia wstępne z żeglowania, spływ kajakowy rzeką Drwęcą oraz rejs drogami śródlądowymi z Torunia do Szczecina. Planowana jest również budowa jachtu szkoleniowego (marzec 2007). Tomek odpowiada za obsługę logistyczną i część pedagogiczną jako instruktor żeglarstwa.

„Sprawni i odważni” - edukacja dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego - projekt Adama Achera - DHL Warszawa.

Adam jest wolontariuszem w Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w Ursusie (Warszawa). Jest również ratownikiem WOPR oraz instruktorem ZHP. Organizuje dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół, przedszkoli zajęcia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, pokazy sprzętu ratowniczego z praktycznym zastosowaniem oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Spotkania z młodzieżą odbywają się cyklicznie.

Komunikacja
Wdrożeniu projektu towarzyszyła kampania informacyjna wykorzystująca wiele kanałów i narzędzi dostępnych w firmie.

Materiały drukowane W wydawnictwie wewnętrznym Qurier DHL opublikowano artykuł promujący i zachęcający pracowników do wzięcia udziału w programie jako wolontariusze.

Intranet, e-mail W Intranecie powstała specjalna strona, na której były dostępne niezbędne informacje dotyczące programu: regulamin, formularz zgłoszenia programu wolontariatu w wersji elektronicznej. Do wszystkich pracowników, którzy posiadają skrzynki pocztowe został wysłany e-mail nt. nowego programu.
Inne działania
W grudniu 2006 roku jedna z wolontariuszek w ramach realizacji swojego projektu zorganizowała Kiermasz Świąteczny wśród pracowników, na rzecz podopiecznych. Podczas kiermaszu sprzedawano przedmioty wystroju wnętrz i ozdoby świąteczne wykonane przez podopiecznych.

Ewaluacja i efekty
Program Wolontariatu Pracowniczego w DHL został wdrożony w sierpniu 2006 roku. Miał przede wszystkim na celu zachęcenie pracowników do pracy wolontariackiej wśród społeczności lokalnych, w których pracownicy mieszkają i pracują. Program daje możliwość rozwoju zainteresowań pracowników. Dzięki temu mogą oni realizować swoje pasje jednocześnie integrując się kolegami i koleżankami z pracy. Organizacja i finansowanie przez firmę tego rodzaju przedsięwzięcia ma również na celu budowę pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników.

Warunkiem, aby można było pomyślnie wdrożyć przyjęte rozwiązanie, było podjęcie przez najwyższe kierownictwo firmy decyzji o jego wdrożeniu i realizacji.

Uruchomienie Programu Wolontariatu w DHL wpływa korzystnie na:
- Zaangażowanie pracowników w pracę wolontariacką na rzecz społeczności lokalnych
- Rozwój pracowników, pobudzenie ich inicjatywy do działania
- Budowę kultury organizacyjnej firmy
- Budowę pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników

Rozwiązanie jest uniwersalne i możliwe do zastosowania w każdej firmie. Pozostaje tylko decyzja o zakresie wdrożenia projektu, co jest uwarunkowane potrzebami i możliwościami firmy.

Uruchomienie Programu Wolontariatu znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach Misji firmy.

Motywacje
W DHL Express (Poland) koncepcja odpowiedzialnego biznesu wchodzi w skład wspólnej Polityki Jakości, Odpowiedzialnego Biznesu, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Zarządzania Środowiskowego obowiązującej w firmie od marca 2004 roku. Odpowiedzialny biznes stanowi nie tylko istotny element strategii DHL - wpisano go również do Misji firmy określając tym samym, jakim przedsiębiorstwem DHL pragnie być w oczach klientów i otoczenia biznesowego.

Osoby odpowiedzialne
Dział Komunikacji DHL Express (Poland).
Osoba kontaktowa Jolanta Grabowska

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin