.

Tak! Pomagam

dodano: 
08.11.2007

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Provident Polska

Projekt „Tak! Pomagam” - firmy Provident został opublikowany w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2006. Dobre przykłady”.

Podmiot realizujący
Provident Polska

Tytuł projektu
„Tak! Pomagam”

Geneza
Program wolontariatu pracowniczego powstał w odpowiedzi na wyraźne głosy ze strony pracowników i przedstawicieli firmy, którzy od wielu lat angażowali się w lokalne działania charytatywne i mieli coraz więcej pomysłów i zapału do pracy na rzecz innych. „Zróbmy coś razem?” czy „Pomóżmy innym - My jako Firma”. Te sugestie o długofalowy, centralnie zarządzany program społeczny, w którym mogli by wziąć udział pracownicy często pojawiały się na spotkaniach z pracownikami (m.in.: Forum Pracownika).
Biorąc przykład z najlepszych rozwiązań firma postanowiła stworzyć program otwarty na inicjatywę ludzi pozwalający w sposób systematyczny nieść pomoc potrzebującym.

W trakcie realizacji programu wolontariatu pracowniczego i w wyniku rozmów z partnerem programu - Centrum Wolontariatu okazało się, że w Polsce brakuje inicjatywy, która promuje ideę wolontariatu jako sposób zaangażowania społecznego dla każdego. Jednocześnie, przeprowadzone w 2006 roku badania fundacji Klon/Jawor i Centrum Wolontariatu pokazały, że rozwój wolontariatu Polsce został zatrzymany. Stąd narodził się pomysł rozszerzenia programu wolontariatu pracowniczego i stworzenia ogólnopolskiego programu społecznego „Tak! Pomagam”.

Cele:
Cele wewnętrzne:
- stworzenie systemowego programu społecznego firmy, spójnego z jej strategią, misją, wizją i wartościami, który odpowiadałby na realne potrzeby i rozwiązywał rzeczywiste problemy lokalnych społeczności
- umożliwienie pracownikom i przedstawicielom firmy aktywnego zaangażowania w program na zasadzie wolontariatu
- umożliwienie rozwoju umiejętności i kompetencji pracowników i przedstawicieli firmy - stworzenie możliwości dodatkowej integracji pracowników i przedstawicieli oraz nawiązywania relacji ze społecznościami, w których działają

Cele zewnętrzne:
- promocja idei wolontariatu i postawy woluntarystycznej,
- wykreowanie mody na wolontariat ,
- zachęcenie ludzi do bycia wolontariuszem,
- aktywizacja społeczności lokalnych

Opis programu
Program „Tak! Pomagam” był planowany i realizowany strategicznie w celu stworzenia formuły, która przyniesie wymierne rezultaty społeczne a jednocześnie zaangażuje pracowników i przedstawicieli firmy jako wolontariuszy. Do pracy nad programem zostały włączone działy komunikacji wewnętrznej, PR, HR, dział prawny oraz Zarząd. Chcąc zadbać o jakość realizowanych działań nawiązano współpracę z organizacją pozarządową - ekspertem w dziedzinie wolontariatu - Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu, które zostało partnerem programu.

Powołano również zewnętrzną Radę Programową, która czuwa nad merytoryczną jakością programu oraz zgłaszanych projektów. W Radzie Programowej zasiedli eksperci i doświadczenie działacze społeczni oraz przedstawiciele firmy (wszyscy pracują w Radzie jako wolontariusze):
- Barbara Falandysz (członek - założyciel polskiego UNICEF),
- Darek Pietrowski (Prezes Centrum Wolontariatu),
- Marek Małkowski (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy),
- Hanna Nowakowska (Forum 50+)
- Barbara Budzińska (przedstawiciel pracowników Providenta),
- Agnieszka Zyśk (Provident)
- Tomasz Trabuć (Provident)

Forma
Program wolontariatu to konkurs na projekty o charakterze wolontariackim. Inicjatywy są zgłaszane przez pracowników i przedstawicieli firmy. Konkurs odbywa się dwa razy do roku. W każdej edycji Rada wybiera ok. 20-30 projektów, które otrzymują granty w wysokości 4000 zł. Oprócz grantu na realizację, pracownicy i przedstawiciele (a także beneficjenci, którzy nie byli nim objęci) otrzymują od firmy ubezpieczenie OC i NNW (na czas realizacji projektów), pomoc w przygotowaniu akcji, fotografa, który dokumentuje działania, wsparcie w postaci szkoleń i działań dodatkowych oferowanych przez Centrum Wolontariatu.

Aby uzyskać przejrzystość procesu wyboru projektów stworzono prosty formularz oraz ustalono kryteria wyboru projektów:
1. Faktyczna praca – czas spędzony na pomaganiu, własny wkład i zaangażowanie.
2. Liczba osób z firmy – im więcej pracowników i przedstawicieli tym lepiej.
3. Długoterminowa współpraca – projekt ma szansę być kontynuowany w przyszłości.

Firma zatrudnia 2400 pracowników, współpracuje z 13 000 przedstawicieli, ma 240 biur w całej Polsce. Ważnym etapem programu było skuteczne dotarcie do jak największej liczy osób oraz zachęcenie do zaangażowania. Udało się to zrobić poprzez połączenie kilku narzędzi komunikacji wewnętrznej: Forum Pracownika (platforma komunikacji między pracownikami a kierownictwem firmy); ambasadorów wolontariatu (pracownicy firmy, którzy zachęcają do podjęcia inicjatywy); prezentacje i szkolenia; plakaty, listy smsy, telefony (komunikaty docierają wielotorowo); artykuły w magazynie wewnętrznym (opisy projektów, wywiady z wolontariuszami).
Komunikacja wewnętrzna została oparta na pozytywnych przykładach zaangażowania pracowników Providenta – wykorzystano wspomnienia, opinie i autentyczne zdjęcia.

Od 2007 roku „Tak! Pomagam” stał się głównym, ogólnopolskim programem Providenta, skierowanym do całego społeczeństwa. Głównym Partnerem i Patronem przedsięwzięcia zostało Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. W ramach programu prowadzonych jest wiele działań medialnych i realnych akcji, zmierzających do wykreowania mody na wolontariat wśród Polaków. Program ma celu udowodnienie, że własnymi siłami można zmieniać rzeczywistość.
W ramach promowania idei wolontariatu „Tak! Pomagam” podjęto trzy rodzaje działań: - Partnerstwo przy ważnych wydarzeniach i konferencjach promujących wolontariat („Tak! Pomagam” został partnerem międzynarodowej konferencji Volonteurope, której celem było zaprezentowanie różnych działań aktywnych obywatel z całej Europy).
- Cykl akcji miejskich „Tak! Pomagam” realizowanych na zasadzie mobilizacji jak największej liczby osób, które w ciągu kilku godzin robią coś dobrego (pierwsza akcja miejska odbyła się 6.10.2007 na Dworcu Centralnym. Ponad 50 wolontariuszy instalowało na wszystkich schodach Dworca Centralnego jaskrawe pasy, ułatwiające bezpieczne poruszanie się osobom niedowidzącym).
- Publikacje promujące wolontariat i przekazujące praktyczne informacje dla wolontariuszy i osób korzystających z ich pomocy („Tak! Pomagam” to motyw przewodni konkursów i poradników skierowanych do wolontariuszy m. in. w „Dzienniku” i „Przekroju” oraz tekstów poradnikowych i reportaży ukazujących się w środkach masowego przekazu).

Efekty programu
Program wolontariatu pracowniczego spotkał się z ogromnym zainteresowaniem pracowników i przedstawicieli Providenta. Odbyły się 3 edycje programu (w każdej edycji zgłaszano większą liczbę projektów), w których wzięło udział ponad 500 wolontariuszy. Zrealizowano 47 projektów w 29 miejscowościach w całej w Polsce. Z pomocy skorzystało 25 organizacji działających na rzecz potrzebujących. W trwającej obecnie czwartej edycji programu pracownicy i przedstawiciele zgłosili rekordową liczbę 63 projektów, w których udział zadeklarowało 665 wolontariuszy! Rada Programowa wybrała aż 31 projektów do realizacji.
Dzięki programowi udało się dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących instytucji – także z małych miejscowości. Wolontariusze pomagają m. in. osobom niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, osobom starszym, poszkodowanym w pożarach, a także szkołom, domom samotnej matki, ośrodkom wychowawczym. Wspólnym mianownikiem wszystkich projektów jest faktyczne zaangażowanie i praca wolontariuszy, którzy sami wybierają grupę docelową i rodzaj pomocy.

Program został bardo dobrze oceniony przez pracowników i przedstawicieli Providenta (badanie jakościowe przeprowadzone przez niezależną firmę Kinoulty Research) oraz zarząd firmy , który włączył się do programu realizując swój własny projekt wolontariacki.
Program był nominowany do kilku prestiżowych nagród („Dobroczyńca Roku”, „Barwy Wolontariatu”, „Złote Spinacze” w kategorii programy społeczne).
Otrzymał nagrodę w konkursie „Złote Spinacze” w kategorii komunikacja wewnętrzna. Program został też dostrzeżony przez ekspertów międzynarodowych z CSR Europe i będzie prezentowany na targach CSR MarketPlace w Brukseli jako jedno z 80 najlepszych rozwiązań społecznych z całego świata.

Projekty wolontariackie realizowane w ramach „Tak! Pomagam” zyskały zainteresowanie mediów lokalnych (ukazało się około 40 różnych publikacji informujących o dokonaniach wolontariuszy). Kampania promująca ideę wolontariatu realizowana również pod hasłem „Tak! Pomagam” przełożyła się na 18 wzmianek w mediach ogólnopolskich. 

Odpowiedzialni za projekt 
Program został stworzony i jest realizowany przez dział PR Provident Polska (przy wsparciu działu komunikacji wewnętrznej, HR oraz Zarządu).
 Działania ogólnopolskie wspiera agencja Point of View. Partnerem programu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin