Społeczna odpowiedzialność banków

dodano: 
30.09.2008

Autor:

Maria Młotek
komentarzy: 
3

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako: 

1. Strategię zarządzania, która pozwala minimalizować ryzyko i maksymalizować szansę na powodzenie firmy w długim okresie.
2. Umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwiększyć jego pozytywny wkład w społeczeństwo w jednocześnie minimalizować negatywne skutki jego działalności.
3. Sposób, w jaki jednostka na co dzień traktuje uczestników procesu rynkowego klientów i partnerów biznesowych, pracowników, społeczność lokalną. (1)

Jak wygląda realizacja tych idei w działalności banków w Polsce?

W towarzystwie Lwa

Aktywne zaangażowanie w rozwój społeczny umacnia dobry wizerunek marki ING. Fundacja ING Dzieciom - opiera filary swojej cennej działalności na fundamentach powołanej w 1991 roku Fundacji Banku Śląskiego. Misją Fundacji jest wyrównywanie szans poprzez: edukację dzieci przewlekle chorych, edukację młodzieży w obszarze przedsiębiorczości, dostęp młodzieży z rodzin ubogich do szkolnictwa wyższego. Tworzone są różnorodne programy, jak na przykład: „Angielski z ING”, czy też „Świetlice internetowe ING.” (2)

„W towarzystwie lwa” to ogólnopolska akcja bioblioterapeutyczna. Jest największym programem społecznym prowadzonym obecnie przez Bank a jednocześnie pierwszym w Polsce, który propaguje techniki biblioterapii - terapii z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych tekstów lub książek. Program ING Banku Śląskiego przygotowany został z myślą o dzieciach cierpiących na choroby nowotworowe. Program ten otrzymał wyróżnienie w konkursie Złote Spinacze 2005, w kategorii Corporate Social Responsibility (CSR).

Od dwóch lat kontynuowana jest współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Celem tej organizacji jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i społeczeństwie obywatelskim, umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Pracownicy Grupy ING w Polsce biorą także udział w akcjach honorowego krwiodawstwa od 2002. Dotychczas około 400 pracowników oddało krew w 9 akcjach: 6 w Katowicach i 3 w Warszawie. W Katowicach akcje organizowane są wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a ich wyniki są porównywalne z najlepszymi akcjami prowadzonymi przez RCKiK na katowickim Rynku.(3)

Z pomocą Fundacji ING Dzieciom przy wsparciu Centrum Wolontariatu Bank może rozwijać w Polsce program wolontariatu pracowniczego. Fundacja wspiera działania społeczne i charytatywne pracowników ING. Promowane są zarówno inicjatywy indywidualne, jak i te podejmowane przez zorganizowane grupy.
 
Ponadto pracownicy ING od początku 2007 roku mogą korzystać z nowych rozwiązań formalno - prawnych, ułatwiających działania wolontarystyczne. Bank zagwarantował pracownikom 8 godzinny dzień czasu pracy na wolontariat. Najciekawsze i najcenniejsze inicjatywy wolontarystyczne mogą liczyć na wsparcie finansowe Fundacji. W 2007 roku w 14 akcjach wolontarystycznych, w większości grupowych, udział wzięło ponad 525 pracowników ING.(4)

ING Bank Śląski jest członkiem działającej już od trzech lat Fundacji Sztuki Polskiej ING. Głównym celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki współczesnej, w szczególności twórczości młodych artystów. Fundacja gromadzi prace reprezentujące rozmaite nurty sztuki współczesnej i różne techniki artystyczne (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia), sztukę figuratywną i abstrakcyjną.

Grupa ING przykłada dużą wagę do przejrzystości raportowania swoich działań na rzecz społeczeństwa. W 2006 roku powstał kolejny, 11 już globalny raport Grupy ING, „Raport o odpowiedzialności społecznej”. Grupa informuje w nim swoich interesariuszy o postępach osiągniętych w dziedzinie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Raport składa się z trzech części. Pierwsza część poświęcona jest informacjom ogólnym o Grupie, część druga podzielona jest na informacje w jaki sposób ING zabezpiecza interesy poszczególnych grup: klientów, akcjonariuszy, pracowników, partnerów biznesowych i społeczeństwa. W części trzeciej raport skupia się na informacji o metodzie raportowania i weryfikacji danych. W powstanie tego raportu zaangażowanych jest wielu pracowników z różnych obszarów działalności banku.(5)

ING opiera swoją działalność o jasne Zasady Postępowania odnoszące się min. do Praw Człowieka. Kreowanie długoterminowej wartości jest spójne z odpowiedzialnością wobec akcjonariuszy, klientów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczeństwa. W kształtowaniu relacji z nimi ważne jest zaufanie. Korporacyjna odpowiedzialność społeczna jest fundamentalną częścią działań ING Banku Śląskiego.
 
Pierwszy raport CSR BRE Banku

„Jesteśmy świadomi, że prowadząc działalność biznesową, musimy brać pod uwagę również jej wymiar społeczny. Korporacyjna odpowiedzialność społeczna jest fundamentalną zasadą, na której budujemy swe relacje z otoczeniem, uwzględniając interesy wszystkich podmiotów związanych z działalnością Banku (…). Kierujemy się ekonomiczną racjonalnością, ale jednocześnie staramy się działać według przejrzystych zasad, być uczciwym, lojalnym partnerem, wspierać rozwój społeczny i kulturalny.” (Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu BRE Banku).

W 2007 roku BRE Bank po raz pierwszy opublikował raport o społecznej odpowiedzialności. Podejmuje on między innymi kwestie:

- zasad ładu korporacyjnego;
- relacji z klientami;
- bezpieczeństwa prowadzonej działalności;
- roli odpowiedzialnego pracodawcy;
- działań na rzecz ochrony środowiska;
- działań na rzecz społeczeństwa.

W ten sposób stara się podkreślić, że odpowiedzialność społeczna jest fundamentalną zasadą, na której bank buduje swe relacje z otoczeniem, a realizując biznesową strategię, kieruje się nie tylko interesem ekonomicznym firmy, ale całego otoczenia.(6)

BRE Bank został także nowym partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ten sposób bank deklaruje, że poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec interesu społecznego, a swoją działalność opiera na zrównoważonym rozwoju i etycznym prowadzeniu wszelkich działań biznesowych. „Bardzo cieszę się, że BRE Bank zdecydował się dołączyć do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To znak, że poważnie traktuje swoje zobowiązania w zakresie społecznej odpowiedzialności, chce zdobywać nową wiedzę i doskonalić swój system zarządzania" - mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezes zarządu Forum.

Walka z wykluczeniem społecznym Fortis Banku

Fortis Bank koncentruje się na dwóch wymiarach korporacyjnej odpowiedzialności społecznej: zrównoważonym rozwoju oraz społecznym zaangażowaniu. Zrównoważony rozwój rozumie jako osiąganie trwałego wzrostu ekonomicznego z jednoczesnym uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy, a także odpowiedzialne podejście do wyzwań społecznych oraz ekologicznych. Zaangażowanie społeczne oznacza dla nich wspieranie społeczności lokalnych poprzez działalność filantropijną oraz wolontariat pracowniczy. W tym celu powołali do życia Fundację Fortis, której głównym celem jest walka z wykluczeniem społecznym, szczególnie dzieci i młodzieży.

Stworzyli w tym celu program „Szansa2”, który realizowany jest poprzez dofinansowywanie projektów zewnętrznych, jak i własne przedsięwzięcia. Wiosną 2008 roku Fundacja Fortis nawiązała strategiczne partnerstwo z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, fundamentem którego jest dążenie do wyrównywania szans dzieci i młodzieży ze środowiskowych ognisk wychowawczych. Wiosną 2008 roku Fortis Bank Polska dołączył również do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.(7)

„Banki są do zarabiania”

Niektórzy mówią, iż „Banki są do zarabiania”. Nie można zapominać jednak, że banki to instytucje zaufania publicznego, co nakłada na nie szczególne obowiązki w zakresie społecznej odpowiedzialności. Chodzi tutaj nie tylko o działania na rzecz lokalnych społeczności, ale też przejrzystość raportowania, wysokie normy etyczne, czy też zaangażowanie pracowników w wolontariat. W dzisiejszym świecie biznesu jest to coraz częściej konieczność. Nie wystarczy już przy prowadzeniu przedsięwzięcia wypełnianie wszystkich prawnych i formalnych wymagań. Obecne oczekiwania to dobrowolne uwzględnianie w realizowanych strategiach biznesowych interesu wszystkich stron, czyli wybór takich rozwiązań biznesowych, które są korzystne nie tylko dla jednostki, ale i dla całego jej otoczenia, pracowników oraz społeczności i środowiska, w którym ona działa. Czy jednak my, klienci, jesteśmy zainteresowani działalnością społeczną tych instytucji? Czy zgłaszamy tego typu potrzeby? Czy oczekujemy tego typu działań?

Maria Młotek

Przypisy:
1.www.odpowiedzialnybiznes.pl
2. www3.ingbank.pl
3. www.proto.pl
4. www3.ingbank.pl
5. Tamże
6. Raport o społecznej odpowiedzialności BRE Banku za 2006 rok
7. www.fortisbank.com.pl

komentarzy:
3

Komentarze

(3)
Dodaj komentarz
19.01.2009
14:53:16
joana_n
(19.01.2009 14:53:16)
Banki są instytucjami zaufania społecznego a nie publicznego.
03.10.2008
12:18:56
Piotr G.
(03.10.2008 12:18:56)
Zastanawia mnie, dlaczego nie ma nic o bankach, które wygrały w ostatnim rankingu Rzeczypospolitej? (http://www.rp.pl/artykul/194584.html) Bank Zachodni WBK i BGŻ, z prowadzonymi przez nie projektami CSR?
01.10.2008
9:52:18
Joanna R.
(01.10.2008 9:52:18)
Ten tekst wstrzela się idealnie w kryzys giełdowo- bankowy na całym świecie... Jak mawia klasyk reklamy bankowej aktor Kondrat, "banki są do zarabiania" no tak, ale jak my możemy w ogóle mówić o instytucjach zaufania publicznego i o społecznej odpowiedzialności biznesu kiedy ludzie, którzy doprowadzają/ doprowadzili do plajty setek instytucji finansowych i zachwiali podstawami gospodarki i tak wypłacą/ wypłacają sobie milionowe premie i wydadzą je na kolejne rezydencje oraz prywatne inwestycje. Zatem pani Marysiu, o czymże my mówimy ? A filantropia ?, no niechże Pani nie żartuje, to jest śmieszny przeżytek, to słowo rodem z XIX wieku z( 19), filantropią może Pani zafundować zupkę dla kilku zagłodzonych dzieciaczków na wsi czy w małym miasteczku, ale nie rozwiązuje się nią problemów w skali makro. To co Pani cytuje np. wypowiedź prezesa BRE Banku to jest zwykle, przepraszam za kolokwializm, "zadymienie", to jest zbitek pustych frazesów, które nijak nie przekładają się na nasze realia, a woluntariat, chciałabym by bank ING podal mi jakieś konkret z tej działalności. Jesteśmy w sferze zaklinaczy wężów" to kończy się na wyłącznie słowie, żadnym PR-em Pani nic tu nie załatwi. Komunikować - zgoda, ale komunikowac co ?
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin