.

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

dodano: 
22.10.2008

Autor:

ComPress
komentarzy: 
0

Agencja ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych sposobów pozyskiwania informacji. Respondenci wskazali również elementy, które wpływają na postrzeganie produktów i usług IT oraz przedstawili najczęstsze błędy popełniane przez firmy oferujące nowe technologie. Badanie koncentrowało się również na poznaniu stopnia wykorzystania nowych narzędzi komunikowania, takich jak blogi, webcasty, czy podcasty.

Projekt badawczy był realizowany we wrześniu 2008 wśród 31 dziennikarzy zajmujących się tematyką informatyczną reprezentujących 25 redakcji.

Główne wnioski wynikające z badania

• Dziennikarze preferują tradycyjne źródła informacji, takie jak informacja prasowa, strona www i konferencja prasowa.
• Stopień innowacyjności produktu lub usługi jest główną cechą docenianą przez dziennikarzy. 
• Najczęstszy błąd polega na przeładowaniu informacji prasowych przekazem marketingowym oraz nieterminowości i braku osób do kontaktu.
• Dziennikarze IT stawiają przede wszystkim na kontakt z Product Managerem.
• Dziennikarze rzadko korzystają z nowych narzędzi prezentowania informacji, takich jak podcast, webcast, czy blog.
Najczęściej wykorzystywane narzędzia dostępu do informacji

Mimo pojawiania się nowych form przekazywania informacji, takich jak blogi, transmisje internetowe, dziennikarze zajmujący się nowymi technologiami, wciąż preferują tradycyjne form dostępu do informacji, takie jak informacje prasowe (ponad 80% wskazań), strona www (68%) i konferencja prasowa (62%). Sporą popularnością cieszą się testy i prezentacje sprzętu, które wymieniło ponad 45% ankietowanych. Wywodzili się oni przede wszystkim z mediów skoncentrowanych na końcowych użytkownikach. Identyczny procent dziennikarzy jest otwartych na bezpośrednie kontakty z ekspertami firmy prezentującymi produkt lub rozwiązanie. Jedynie 6,45% dziennikarzy wskazuje grupy dyskusyjne jako preferowane źródło informacji. Blogi wymieniło raptem 3,23% respondentów.

Cechy wpływające na wizerunek produktu lub usługi IT

Podstawowym elementem wpływającym na postrzeganie usługi, produktu, czy rozwiązania IT, jest przede wszystkim jego stopień innowacyjności (58,06% wskazań). W dalszej kolejności dziennikarze wskazują zaawansowanie techniczne i profesjonalny sposób informowania (obie kategorie uzyskały 48,39% deklaracji). Na wizerunek oferty IT wpływają również praktyczne aspekty jej wykorzystania (45,16%) oraz atrakcyjność na tle konkurencji (41,94%).

Sposób komunikowania
Zgodnie z oczekiwaniami, dziennikarze IT preferują e-mailowy kontakt z przedstawicielami firm, czy agencjami PR. Właśnie taka formę wskazało 62% ankietowanych. Co 4 dziennikarz wybrał bezpośrednią komunikacji, czyli spotkanie „twarzą w twarz". Niewiele ponad 12% respondentów deklarowało kontakt telefoniczny, jako wystarczającą podstawę procesu komunikacji.

Zaskoczeniem może wydać się wynik odpowiedzi na pytanie dotyczące preferowanych osób do kontaktu. Dziennikarze wskazują Product Manager-ów/ekspertów merytorycznych (80,5% wskazań), jako osoby najwłaściwsze do udzielania informacji na temat produktów, usług lub rozwiązań IT. Dyrektor marketingu był wskazany jedynie przez 12% przedstawicieli mediów. Współpracę z PR-owcem deklaruje 54,8% ankietowanych. Odpowiedzi wyraźnie wskazują na istotną rolę pracowników średniego szczebla bezpośrednio odpowiedzialnych za obsługę produktu, czy usługi, co determinuje konieczność rozwijania ich umiejętności komunikacyjnych.

Najczęściej popełniane błędy

Wśród największych błędów popełnianych przez firmy IT, dziennikarze wymieniają przesyt treściami marketingowymi (80,65% respondentów), co podważa wiarygodność dostarczanych informacji. Dziennikarze podkreślają również niski poziom atrakcyjności informacji z punktu widzenia czytelnika. Wśród największych błędów wymieniane jest również blokowanie oficjalnych informacji. < br>< br> Ponad połowa pytanych wymienia wśród barier próby wpłynięcia na ostateczny kształt publikacji oraz przedłużające się autoryzacje. Dziennikarze narzekają także na nieterminowość i brak osoby do kontaktu (41,94%). Podstawowy zarzut dziennikarzy wobec nadsyłanych informacji prasowych to marketingowy charakter treści oraz niski poziom tłumaczeń materiałów korporacyjnych.

Nowe narzędzia prezentowania informacji

Zgodnie z rozwijającym się trendem Web2.0 coraz więcej firm wprowadza do procesu komunikacji, takie narzędzia jak webcasty, opierające się na transmisji video, podcasty, wykorzystujące przekaz audio oraz blogi tworzone przez przedstawicieli firm IT. Okazuje się, że dziennikarze deklarują niewielkie zainteresowania tego typu działaniami. Prawie 40% dziennikarzy w ogóle z nich nie korzysta. Do przeglądania blogów i słuchania podcastów przyznaje się prawie 20% ankietowanych. Coraz częściej dziennikarze stosują kanały RSS (Really Simple Syndication), pozwalających na prezentowanie treści pochodzących z wielu kanałów informacji w jednym miejscu (32% dziennikarzy).

Podsumowanie badań

Badanie realizowane wśród dziennikarzy zajmujących się tematyką nowych technologii wyraźnie wskazuje na potrzebę prowadzenia kompleksowych działań komunikacyjnych wykorzystujących takie narzędzia, jak informacje prasowe, konferencje oraz możliwość testowania produktu. Dziennikarze podkreślają wagę istnienia odpowiednich struktur komunikacyjnych, które zapewniają właściwą dystrybucję informacji, dostępność osób o szybką reakcję na zapytania. Uczestnicy badania wskazują na konieczność prezentowania informacji, które podkreślają innowacyjność produktu lub usługi, ich praktyczne zastosowanie oraz cechy odróżniające od konkurencji. Wciąż niewielki procent dziennikarzy deklaruje korzystanie z nowych narzędzi opartych na Internecie, choć z czasem mogą się ona stać priorytetowymi elementami polityki komunikacyjnej wielu firm.

Wyniki ankiety zrealizowanej na potrzeby badania:

1. W jaki sposób najczęściej pozyskuje Pan / Pani informacje na temat rozwiązań / produktów oferowanych przez firmy IT?
2. Co w największym stopniu wpływa na postrzeganie przez Pana / Panią danego produktu bądź rozwiązania?
3. Jak często korzysta Pan / Pani z możliwości przetestowania produktu / rozwiązania?
4. Jaka forma komunikacji z przedstawicielem firmy IT jest najlepsza?
5. Z kim chciałby mieć Pan / Pani kontakt w relacjach z firmą?
6. Jakie najważniejsze błędy popełniają firmy IT w komunikacji nowych produktów / rozwiązań?
7. Na jakie bariery napotyka Pan / Pani najczęściej w procesie pozyskania informacji od firm IT?
8. Jakie są najczęstsze wady wysyłanych informacji prasowych?
9. Z których niestandardowych form prezentowania informacji korzysta Pan/Pani najczęściej?
komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter


 

Akceptuję regulamin