.

Społeczny Program Umiejętności Technologicznych realizowany w ramach inicjatywy Microsoft Unlimited Potential

dodano: 
06.11.2008

Rodzaj:

case'y CSR

Firma:

Microsoft

Za program Microsoft Unlimited Potential firma została nagrodzona tytułem Dobroczyńca Roku 2006 w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”. Microsoft Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technologicznych został wyróżniony w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007. Dobre praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tytuł projektu
Społeczny Program Umiejętności Technologicznych realizowany w ramach inicjatywy Microsoft Unlimited Potential

Podmiot realizujący projekt
Microsoft

Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi, są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie.

Microsoft od wielu lat prowadzi działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia i lokalnych społeczności, w ramach których prowadzi działalność biznesową. Realizując programy społecznego zaangażowania w ramach ogólnoświatowej inicjatywy Microsoft Unlimited Potential firma pragnie przyczyniać się do wyrównywania szans społeczności zagrożonych „wykluczeniem informacyjnym” w dostępie do narzędzi, wiedzy i umiejętności.

Społeczny Program Umiejętności Technologicznych
Ogólnoświatowa inicjatywa Microsoft Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technologicznych jest realizowana lokalnie przez oddziały firmy na całym świecie. Celem tego zainicjowanego w 2003 roku programu, jest umożliwianie osobom pozostającym na marginesie życia społecznego i zawodowego nabycia nowych umiejętności, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. W ramach programu Microsoft Unlimited Potential organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać granty składające się ze środków finansowych, oprogramowania oraz pakietów dydaktycznych do nauczania technologii teleinformacyjnych na realizację projektów społeczno-edukacyjnych.

Idea programu
Społeczny Program Umiejętności Technologicznych Microsoft Unlimited Potential jest prowadzony również w Polsce. Uwzględniając warunki ekonomiczne i społeczne w naszym kraju, lokalne projekty w ramach Społecznego Programu Umiejętności Technologicznych adresowane są przede wszystkim do osób i społeczności, które nie miały wcześniej możliwości nauczyć się obsługi i wykorzystania komputera oraz Internetu. Głównym celem realizowanych w Polsce projektów jest podnoszenie poziomu umiejętności i kwalifikacji tych osób, które wcześniej nie miały możliwości korzystania z nowoczesnych technologii. W praktyce oznacza to zapewnianie dostępu do komputera i Internetu oraz szkoleń informatycznych społecznościom defaworyzowanym, głównie mieszkańców wsi i małych miasteczek, osobom bezrobotnym lub zagrożonych bezrobociem oraz osobom niepełnosprawnym.

Efekty
Do tej pory w Polsce przyznano 7 grantów w ramach Społecznego Programu Umiejętności Technologicznych Microsoft Unlimited Potential, których łączna wartość przekracza 3 mln 600 złotych. W ich rezultacie powstało 118 bezpłatnych Punktów Dostępu do Internetu „Ikonk@” w regionie Podlasia, 2 Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, a także 3 Pracownie Komputerowe na Lubelszczyźnie oraz 7 Społecznych Pracowni Edukacyjno-Komputerowych na Podlasiu.

Jednym z projektów zrealizowanych w ramach Społecznego Programu Umiejętności Technologicznych we współpracy z Fundacją Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich jest projekt „Edukacja informatyczna – Twoja szansa na zatrudnienie”. Głównym celem tego zakończonego w czerwcu 2008 roku projektu było wyrównanie szans społeczności zamieszkujących obszary wiejskie w dostępie do wiedzy i umiejętności informatycznych. W ramach programu zrealizowane zostały szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz wykorzystania go jako narzędzia do rozwoju, pracy i samozatrudnienia. Projekt był adresowany przede wszystkim do kobiet i osób bezrobotnych, mieszkańców wsi i małych miasteczek.

Dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz wiedzy, pozwala pozyskiwać nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Dlatego też projekt „Edukacja informatyczna – Twoja szansa na zatrudnienie” spotkał się z dużym zainteresowaniem. Istotą tego wspieranego i finansowanego przez Microsoft projektu było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu w społecznościach wiejskich. Zdaniem Marii Wróblewskiej, prezes Fundacji Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich, projekt odniósł sukces, ponieważ „zrealizowany został bezpośrednio dla ludzi”, gdzie instruktorzy docierali do najmniejszych nawet miejscowości, prowadząc szkolenia dla ich mieszkańców. Cała inicjatywa miała jej zdaniem szczególne znaczenie dla miejscowych kobiet. „Zdobycie nowych umiejętności sprawiło, że uczestniczki naszych szkoleń, którym nie zawsze było łatwo w życiu, stały się silniejsze i nabrały pewności siebie” – powiedziała prezes Fundacji. Zdaniem Czesława Brzozowskiego, z perspektywy instruktora najcenniejszy jest moment kiedy „uczestnicy przestają obawiać się komputera” zaś „osoby przechodzące szkolenie zyskują tym samym dostęp do wiedzy i niezwykłych możliwości rozwoju”.

Firma Microsoft w sumie przeznaczyła na ten projekt grant finansowy w wysokości blisko 188 tys. dolarów. W pierwszej edycji projektu przeprowadzono 35 szkoleń komputerowych, podczas których przeszkolonych zostało 741 osób. Zapotrzebowanie na szkolenia informatyczne było tak duże, że Microsoft wsparł realizację drugiej edycji projektu „Edukacja informatyczna – Twoja szansa na zatrudnienie”, w której zrealizowano ponad 60 szkoleń dla 1215 osób.

Projekt „Edukacja informatyczna – Twoja szansa na zatrudnienie” stanowi przykład współpracy środowisk biznesu, organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Firma Microsoft przekazała środki w postaci grantu finansowego oraz oprogramowania, dzięki którym uruchomienie programu stało się możliwe, zaś Fundacja Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich zaoferowała swoje doświadczenie związane z pracą ze społecznościami wiejskimi i wiedzę na temat ich potrzeb. Organizacje samorządowe udostępniły pomieszczenia, sprzęt potrzebny do organizacji zajęć oraz rozpowszechniły informacje o programie.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin