Raport KPMG i FOB-u: firmy mają bardzo dużą świadomość CSR-u, ale rzadziej ją realizują

dodano: 
26.11.2014
komentarzy: 
0

Zdaniem 96 proc. firm w Polsce, działania CSR są obowiązkiem biznesu. Jednak 46 proc. faktycznie je realizuje – wynika z raportu stworzonego przez KPMG i FOB. „CSR jest sposobem prowadzenia biznesu na każdym etapie” – zauważa Przemysław Pohrybieniuk, członek zarządu i dyrektor ds. relacji zewnętrznych w Danone Polska.

Odpowiedzi respondentów badania „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie”, pokazują, że wśród dużych i średnich firm w Polsce panuje duża świadomość zasadności prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Dobre praktyki w tym zakresie podejmuje w Polsce co druga badana firma. Zazwyczaj dotyczy to dużych przedsiębiorstw i tych z kapitałem zagranicznym. W co drugiej z firm członek zarządu odpowiada za kwestie CSR, a 63 proc. formalnie uwzględnia je w swojej strategii.

 

 

 

Firmy, zapytane o konkretne wyzwania, które są najważniejsze z ich punktu widzenia, zdecydowanie najczęściej (50 proc.) wskazywały na ochronę środowiska naturalnego. Jest to najistotniejsza kwestia nie tylko dla firm przemysłowych (56 proc.), które poprzez produkcję mają bezpośredni negatywny wpływ na środowisko, ale także dla przedsiębiorstw z sektora usług (38 proc.). Drugim najważniejszym wyzwaniem z punktu widzenia badanych przedsiębiorstw jest rozwój społeczności lokalnych. Częściej zwracają na to uwagę firmy przemysłowe (40 proc. ) niż usługowe (29 proc.). Natomiast najrzadziej wskazywano na istotność edukacji w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji (10 proc.) oraz profilaktykę zdrowotną. Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, komentując wyniki raportu, zwróciła uwagę, że firmy najrzadziej angażują się w tych obszarach, choć to one odpowiadają dzisiaj na prawdziwe wyzwania społeczne. Prezeska FOB-u dodała też, że w Polsce edukacja w zakresie CSR nie jest jeszcze tak powszechna, jakby się tego oczekiwało. Widać to chociażby w ofercie dydaktycznej studiów, w której rzadko pojawiają się zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Przemysław Pohrybieniuk, dyrektor ds. relacji wewnętrznych i zrównoważonego rozwoju w Danone Polska, jeden z prelegentów spotkania, odwołał się do tego, kto powinien odpowiadać za kwestie związane z odpowiedzialnością biznesu. „CSR jest sposobem prowadzenia biznesu na każdym etapie. W każdym z tych procesów szukam elementów, w których mogę być bardziej odpowiedzialny: dla interesariusza, klienta, konsumenta itp. Natomiast nie o każdym z elementów się komunikuje” – dodał.  (mw)

O badaniu:

Raport „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce” jest wspólnym przedsięwzięciem KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pierwsza część raportu przedstawia poglądy respondentów na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, druga – deklarowane działania, które zostały wskazane przez respondentów z firm. Celem badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych (z ang. CATI – Computer Assisted Telephone Interview) we wrześniu 2014 roku, było zestawienie opinii najwyższej kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za CSR oraz działań, które ich firmy faktycznie podejmują. W badaniu zastosowano celowy dobór próby. Znaczącą większość badanych (pod względem wielkości zatrudnienia lub przychodów) stanowiły średnie, duże i bardzo duże przedsiębiorstwa – łącznie 101 przedsiębiorstw. Przebadano najwyższą kadrę kierowniczą (prezesów, członków zarządów i dyrektorów) oraz pracowników niższego szczebla (przede wszystkim osoby odpowiedzialne za CSR, marketing i komunikację, PR i kontakty z mediami) dużych i średnich firm w Polsce. Blisko połowę badanej grupy stanowiła najwyższa kadra kierownicza – 13 proc. to prezesi lub członkowie zarządu, a 31 proc. dyrektorzy. Około połowę badanych firm stanowiły organizacje, które w 100 proc. są polskie, tj. nie posiadają udziału kapitału zagranicznego. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające wyłącznie kapitał zagraniczny stanowiły ponad jedną czwartą próby (28 proc.)

Pełna wersja raportu.

komentarzy:
0
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin