.

Opieka merytoryczna

ZAKŁADKA JĘZYKOWA 

Zakładka powstaje przy współpracy z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Wszystkie wątpliwości językowe przedyskutowujemy z pracownikami naukowymi UŚ: panią dr hab. Aldona Skudrzyk i panem dr. hab. Jackiem Warchalą.
 


dr hab. Aldona Skudrzyk
Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny Instytut Języka Polskiego
Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Pragmatycznego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Jest autorką ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych. Najważniejsze z nich to: Język (za)pisany (Katowice 1994), Polszczyzna Zagłębia Dąbrowskiego (Katowice 1994; współaut.), Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym (Katowice 2005), Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej (Kraków -Warszawa 2000, współaut.), Gwara śląska – narzędzie komunikacji, świadectwo kultury. Sytuacja językowa w miastach Górnego Śląska. (Katowice 2001; współaut.). Jest również współautorem następujących publikacji: Nowy słownik ortograficzny PWN, Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej (Gdańsk 2000).
W swej pracy naukowej zajmuje się różnorodnymi aspektami zróżnicowania współczesnej polszczyzny, a wyniki swych badań publikuje w licznych artykułach i rozprawach dotyczących m.in. przemian współczesnej polszczyzny pisanej – w tym także polszczyzny artystycznej, języka podręczników szkolnych, funkcjonowania polszczyzny regionalnej, ortografii. Zajmuje się również teoretycznie i praktycznie glottodydaktyką.
W latach 1993 - 2002 była wicedyrektorem ds. dydaktycznych w Instytucie Języka Polskiego, od roku 2002 pełni funkcję kierownika studiów zaocznych, kieruje także polonistycznymi studiami podyplomowymi dla absolwentów studiów humanistycznych.
W roku 2002 brała udział w programie ModimNet (kurs multimedialny języka polskiego jako obcego dla frankofonów), który został uhonorowany Certyfikatem EUROPEAN LABEL za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komisję Europejską.
 


dr hab. Jacek Warchala 
Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny Instytut Języka Polskiego
Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Doktor habilitowany, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim, autor trzech książek z dziedziny językoznawstwa i public relations i kilkudziesięciu artykułów naukowych obejmujących zagadnienia socjolingwistyki, współczesnego języka polskiego, języka środków masowego przekazu, stylistyki, teorii komunikacji społecznej i teoretycznych zagadnień manipulacji językowej.
Prowadzi zajęcia i wykłady na UŚl z zakresu językoznawstwa współczesnego (gramatyka opisowa, językoznawstwo pragmatyczne, metodologia językoznawstwa; wykłady specjalistyczne: o potoczności, o reklamie, o języku perswazyjnym); prowadzi liczne wykłady  dla uczniów i nauczycieli z zakresu komunikacji masowej, reklamy, metodologii językoznawczej, komunikowania perswazyjnego. Od 1993 roku związany był z agencjami reklamowymi na terenie Niemiec i Polski („Vielrose Group Poland”, „MCC”, „Akcent”, „Art Media”) gdzie pełnił funkcje copiwritera i dyrektora kreatywnego.
Jako dyrektor kreatywny opracował strategie i prowadził kampanie m. in. piwa Brackiego dla browaru w Cieszynie (Grupa Żywiec), kampanię „Żytniej” dla Polmosu w Bielsku (pełny program szkolenia dla pracowników i handlowców z zakresu promocji), działania sponsoringowe oraz public relations dla huty Trzyniec i browaru w Żywcu (m.in. dla marki „Tatra”); był dyrektorem agencji reklamowej Radia Bielsko i zasiadał w Radzie Programowej Radia CCM.
W latach 2000-2002 pracował na stanowisku konsultanta Banku Światowego ds. public relations, komunikacji społecznej i edukacji w ramach projektu Banku Światowego pt.: „Projekt Likwidacji Skutków Powodzi i Profilaktyki Przeciwpowodziowej” nadzorowanego przez Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego we Wrocławiu (projekt realizowany w ramach umowy podpisanej w 1997 roku przez Rząd Polski i Bank Światowy). Efektem pracy było m.in. kilka raportów sporządzonych dla BŚ oraz podręcznik (współautorstwo) pt.: „Budowanie Public relations”. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.

X

Zamów newsletter

 

Akceptuję regulamin